Europese Commissie presenteert ontwerp EU-begroting voor 2024

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert ontwerp EU-begroting voor 2024

Met de voorgestelde ontwerpbegroting beoogt de Commissie het huidige economische herstel in Europa te blijven stimuleren en banen te blijven scheppen, en tegelijkertijd de strategische autonomie van Europa te versterken.

Het voorstel van de Commissie voor de jaarlijkse EU-begroting voor 2024 (zie hier de documentatie) bedraagt 189,3 miljard euro. Deze begroting zal worden aangevuld met naar schatting 113 miljard euro aan betalingen voor subsidies in het kader van NextGenerationEU, het EU-herstelinstrument na de pandemie. Tegelijk met het ontwerp bracht de Commissie een Q&A over de ontwerpbegroting uit.

Achtergrond
De ontwerpbegroting van de EU voor 2024 omvat de uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Deze worden aangevuld met uitgaven in het kader van NextGenerationEU, die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten. Voor de “kernbegroting” worden in de ontwerpbegroting voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. “Vastleggingen” zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; en “betalingen” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. Het kloppende hart van NextGenerationEU is de herstel- en veerkrachtfaciliteit, een instrument voor het verstrekken van subsidies en leningen ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten.

De ontwerpbegroting
De EU werd de afgelopen jaren geconfronteerd met uitzonderlijke uitdagingen, waaronder de snel stijgende inflatie, waardoor het vermogen van de begroting om te blijven reageren op nieuwe ontwikkelingen onder druk kwam te staan. Toch blijft de ontwerpbegroting voor 2024 voorzien in belangrijke financiering voor de politieke prioriteiten van de EU zoals gepland. Groene en digitale uitgaven zullen voorrang blijven krijgen om Europa veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

De ontwerpbegroting 2024 kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en de partners in de wereld. De financiering moet bijdragen tot de modernisering en versterking van de Unie, door de groene en digitale transitie te stimuleren, banen te scheppen en de rol van Europa in de wereld te versterken.

De Commissie zal Oekraïne blijven steunen zolang het nodig is. Als gevolg van de oorlog is de EU-begroting volledig ingezet om Oekraïne en de EU-lidstaten die vluchtelingen opvangen, te ondersteunen. Maar de beschikbare middelen zijn uitgeput. De Commissie zal toekomstige steun aan Oekraïne beoordelen in het kader van de komende herziening van haar langetermijnbegroting 2021-2027.

Om de verschillende andere prioriteiten van de EU aan te pakken, stelt de Commissie voor de volgende bedragen toe te wijzen aan de verschillende prioriteiten van de Commissie:

 • 53,8 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur;
 • 47,9 miljard euro voor regionale ontwikkeling en ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 15,8 miljard euro om partners en belangen in de wereld te ondersteunen. Daarvan loopt 11,4 miljard euro via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld, 2,1 miljard euro via het instrument voor pretoetredingssteun en 1,7 miljard euro via het instrument voor humanitaire hulp;
 • 13,6 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,8 miljard euro voor Horizon Europa;
 • 4,6 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 2,7 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, 1,3 miljard euro voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven, en 348 miljoen euro voor InvestEU;
 • 2,1 miljard euro voor ruimtevaart;
 • 10,3 miljard euro voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 3,96 miljard euro voor de stijgende financieringskosten voor NGEU, 3,7 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 332 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 215 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden;
 • 2,4 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 745 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie voor iedereen werkt;
 • 2,2 miljard euro voor de bescherming van de grenzen, waarvan 1,1 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 874 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 1,7 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,5 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met onze waarden en prioriteiten;
 • 1,6 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, waarvan 638 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), 241 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit; 260 miljoen euro voor het nieuwe kortetermijninstrument voor defensie (Edirpa) en 343 miljoen euro ter ondersteuning van de productie van munitie;
 • 947 miljoen euro om de werking van de EU-interne markt te waarborgen, waarvan 602 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane;
 • 754 miljoen euro voor EU4Health, om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 230 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 726 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 315 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden;
 • 213 miljoen euro voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het nieuwe EU-programma voor beveiligde connectiviteit.

De ontwerpbegroting voor 2024 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie die eind 2020 is goedgekeurd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie over de EU-begroting
ECER-dossier: Begroting