Europese Commissie presenteert strategie om de rol van Europese geharmoniseerde normen te versterken

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert strategie om de rol van Europese geharmoniseerde normen te versterken

De afgelopen dertig jaar heeft de EU meer dan 3600 normen vastgesteld waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij aan de EU-wetgeving voldoen. Veel landen buiten de EU nemen echter een steeds assertievere houding aan tegen Europese normen. Daarnaast moet de ontwikkeling van geharmoniseerde normen op EU-niveau sneller verlopen om in te kunnen spelen op het steeds snellere innovatietempo. In een nieuwe strategie stelt de Commissie een reeks maatregelen voor om de rol van Europese geharmoniseerde normen te versterken.

Het gaat om de mededeling van de Europese Commissie inzake een EU-normalisatiestrategie. Deze mededeling is op 2 februari 2022 gepresenteerd.   

Achtergrond

Een geharmoniseerde norm – ook wel geharmoniseerde standaard genoemd – is een Europese norm die ontwikkeld is door een erkende Europese normalisatieorganisatie (CEN, Cenelec of ETSI) naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie. Zodra deze normen zijn goedgekeurd, worden ze in de EU-wetgeving opgenomen en kunnen fabrikanten in de EU bij toepassing ervan uitgaan van een vermoeden van conformiteit met de voorschriften van de EU-wetgeving.

Het normalisatieproces is gebaseerd op een publiek-privaat partnerschap tussen de Commissie en de normalisatiegemeenschap, waarbij de normalisatieverordening van 2012 richtinggevend is voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Veel landen en regio’s buiten de EU nemen echter een steeds assertievere houding aan tegen Europese normen. Daarnaast moet de ontwikkeling van geharmoniseerde normen op EU-niveau sneller verlopen om in te kunnen spelen op het steeds snellere innovatietempo. Het Europese normalisatiesysteem moet zich daarom ontwikkelen om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Om die reden heeft de Europese Commissie op 2 februari 2022 een nieuwe normalisatiestrategie gepresenteerd. Tegelijkertijd werd een aanpassing van de bestaande normalisatieverordening uit 2012 aangekondigd.

Inhoud van de normalisatiestrategie

In de normalisatiestrategie worden vijf belangrijke reeksen van maatregelen voorgesteld:

1 anticiperen op normalisatiebehoeften op strategische gebieden en deze prioriteren en aanpakken

Europese normen moeten sneller beschikbaar zijn. De Commissie heeft de productie van vaccins en geneesmiddelen voor COVID-19, de recycling van kritieke grondstoffen, de waardeketen voor schone waterstof, koolstofarm cement, de certificering van chips, en gegevensnormen aangewezen als dringende normalisatieprioriteiten. Er zal daarnaast een forum op hoog niveau worden opgericht om input te geven voor toekomstige normalisatieprioriteiten.

2 de governance en integriteit van het Europese normalisatiesysteem verbeteren

Over Europese normen, die het beleid en de wetgeving van de EU ondersteunen, moet door Europese spelers worden beslist. De Commissie stelt een wijziging van de verordening betreffende normalisatie voor om de governance in het Europese normalisatiesysteem te verbeteren. Met de wijziging moet onder andere elke ongepaste invloed van actoren van buiten de EU en de EER op het besluitvormingsproces worden voorkomen tijdens de ontwikkeling van normen op belangrijke gebieden zoals cyberbeveiliging of waterstoftechnologie.

3 het Europese leiderschap op het gebied van mondiale normen versterken

De Commissie zal streven naar meer coördinatie op het gebied van normalisatie tussen de EU-lidstaten en gelijkgestemde partners. De EU zal ook normalisatieprojecten in Afrikaanse landen en in de nabuurschapslanden financieren.

4 de innovatie ondersteunen

De Commissie zal een “normalisatiebooster” in het leven roepen om onderzoekers in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa te ondersteunen bij het testen van de relevantie van hun resultaten voor normalisatie. Tegen medio 2022 zal een begin worden gemaakt met het opstellen van een gedragscode betreffende normalisatie voor onderzoekers, om de banden tussen normalisatie en onderzoek/innovatie in het kader van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken

5 de generatiewisseling onder normalisatiedeskundigen vergemakkelijken

Normalisatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van topdeskundigen, en in Europa is een generatiewisseling aanstaande. De Commissie zal het belang van normen sterker onder de aandacht brengen in de academische wereld, bijvoorbeeld door de organisatie van de toekomstige EU-universiteitsdagen en van opleidingsactiviteiten voor onderzoekers.

Meer informatie: