Europese Commissie presenteert voorstel tot herziening van de detergentia-verordening

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstel tot herziening van de detergentia-verordening

De voorgestelde regels hebben betrekking op nieuwe innovatieve producten (zoals detergentia die micro-organismen bevatten) en duurzame nieuwe praktijken (zoals de navulverkoop van detergentia). De nieuwe regels introduceren ook een digitale etikettering en een productpaspoort voor detergentia en oppervlakte-actieve stoffen.

Achtergrond

De detergentiasector is een belangrijke sub-sector van de Europese chemische industrie, die in 2018 goed was voor ongeveer 4,2 procent van de productiewaarde van de totale chemische sector. De totale marktwaarde van de Europese detergentiasector bedroeg 41,2 miljard euro in 2020. Bij de fabricage van producten voor de hele markt, waaronder zowel consumenten- als professionele producten vallen, zijn ongeveer 700 afzonderlijke faciliteiten over heel Europa betrokken.

Verordening 648/2004 betreffende detergentia (hierna: de detergentiaverordening) bevat de voorschriften waaraan detergentia moeten voldoen om in de EU in de handel te mogen worden gebracht. In 2019 heeft de evaluatie van de detergentiaverordening door de Commissie een aantal tekortkomingen en verbeterpunten aan het licht gebracht. Een belangrijk verbeterpunt betrof de overlapping tussen de detergentiaverordening en andere onderdelen van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, met name de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP), de biocidenverordening en de Reach-verordening. Deze overlappingen leiden vaak tot doublures in de etiketteringsvoorschriften voor detergentia, die een onnodige last vormen voor de detergentia-industrie.

Op 28 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de detergentiaverordening te herzien.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel actualiseert de bestaande regels in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal, de strategie voor duurzame chemische stoffen en de mededeling van de Commissie over het concurrentievermogen van de EU op lange termijn. Het voorstel zal met name:

  • De marktregels vereenvoudigen door een aantal vereisten die overbodig zijn geworden, af te schaffen;
  • Vrijwillige digitale etikettering invoeren;
  • De verkoop van innovatieve veilige producten vergemakkelijken;
  • de duurzaamheid en veiligheid vergroten door duidelijke regels voor detergentia in navulverpakking, en
  • de handhaving versterken.

Meer informatie: