Europese Commissie presenteert voorstellen om goederenvervoer te vergroenen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstellen om goederenvervoer te vergroenen

De Commissie stelt maatregelen voor om het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken door een beter beheer van de spoorweginfrastructuur, sterkere stimulansen voor emissiearme vrachtwagens en betere informatie over de broeikasgasuitstoot van het goederenvervoer. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van de Europese Green Deal om de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90 procent te verminderen.

Achtergrond

De Europese Green Deal (2019) bevestigt het doel van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en de noodzaak om de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90 procent te verminderen. Op 9 december 2020 presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. De strategie vormt een routekaart om de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90 procent te verminderen. In veel van de mijlpalen van de strategie wordt beschreven hoe het goederenvervoer groener moet worden, bijvoorbeeld door tegen 2050 tweemaal zoveel goederen per spoor te vervoeren en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij te maken.

Op 11 juli 2023 heeft de Commissie drie voorstellen gepresenteerd om het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken. In de eerste plaats een voorstel voor een verordening inzake het gebruik van spoorweginfrastructuur in de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte. In de tweede plaats een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijn die ziet op de afmetingen en gewichten van zware bedrijfsvoertuigen. Tenslotte een voorstel voor een verordening betreffende de boekhouding van broeikasgasemissies van vervoersdiensten. Naast de drie voorstellen heeft de Commissie ook een mededeling gepresenteerd.

De drie voorstellen

Spoorwegcapaciteit 

Het wordt steeds drukker op de Europese spoorwegen, maar de aanleg van nieuwe lijnen is duur. De voorgestelde verordening zal het spoorgebruik optimaliseren, de internationale coördinatie verbeteren, de stiptheid en de betrouwbaarheid verhogen en uiteindelijk meer vrachtvervoerders naar het spoor lokken.

Het doel van de voorgestelde verordening is om beter in te spelen op de diverse behoeften van de spoorwegsector: stabiele dienstregelingen, vroeg boeken van tickets voor passagierstreinen en flexibele ritten die zijn aangepast aan “just in time”-toeleveringsketens voor vrachtvervoerders.

Emissiearme vrachtwagens

In 2020 verliep meer dan de helft van het goederenvervoer in de EU over de weg. Dat vervoer draagt in grote mate bij tot de uitstoot van broeikasgassen. In de richtlijn afmetingen en gewichten zijn de maximale lengte, breedte en hoogte voor zware bedrijfsvoertuigen vastgesteld. In de voorgestelde richtlijn worden die regels zodanig herzien dat voertuigen die emissievrije technologie gebruiken, meer mogen wegen omdat die technologie de voertuigen vaak zwaarder maakt. Dat zal het gebruik van schonere voertuigen en technologie stimuleren. Ook het gebruik van aerodynamische cabines en andere energiebesparende inrichtingen zal worden aangemoedigd.

De voorgestelde richtlijn verschaft ook duidelijkheid over het internationaal gebruik, in bepaalde omstandigheden, van zwaardere en langere voertuigen die momenteel in sommige lidstaten zijn toegestaan.

Boekhouding van broeikasgasemissies van vervoersdiensten

De Commissie stelt een gemeenschappelijke methode voor waarmee bedrijven hun broeikasgasuitstoot kunnen berekenen als ze ervoor kiezen die informatie bekend te maken of als ze die om contractuele redenen moeten meedelen. De voorgestelde methode is gebaseerd op de onlangs goedgekeurde ISO/CEN-norm voor de kwantificering van en de rapportage over broeikasgasemissies als gevolg van de exploitatie van vervoersketens voor passagiers en goederen. Dankzij betrouwbare gegevens over de uitstoot van deur tot deur zullen exploitanten hun diensten kunnen benchmarken en consumenten hun vervoers- en leveringsopties op weloverwogen wijze kunnen kiezen.

Meer informatie: