Europese Commissie publiceert jaarrapportage 2021 over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert jaarrapportage 2021 over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Het jaarverslag over de Europese Structuur- en Investerings- (ESI) fondsen bevat een weergave van de ontwikkeling van de financiële uitvoering en de cumulatieve verwezenlijking van die fondsen voor de periode 2014-2020 tot eind 2020. Een groot deel van de ESI-fondsen zijn in 2020 ingezet als eerstelijnsreactie op de covid-pandemie. Hoewel de verstrekking van noodsteun essentieel was, moeten de ESI-fondsen in de toekomst wel ingezet blijven voor de kerntaak, namelijk verkleining van regionale verschillen in de Europese Unie.

Uit het Samenvattend verslag van 2021 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma’s voor de periode 2014-2020 (inclusief bijlagen) van de Europese Commissie (COM(2021) 797 van 17 december 2021) blijkt dat de ESI-fondsen 461 miljard euro bedragen voor de periode 2014-2020. Aangevuld met nationale cofinanciering hebben deze fondsen tot dusver geleid tot totale investeringen van 640 miljard euro (exclusief de REACT-EU-middelen) ter bevordering van blijvende sociaaleconomische convergentie, een soepele groene en digitale overgang, veerkracht en territoriale cohesie.

Achtergrond
Het jaarlijkse samenvattende verslag over de uitvoering van de ESI- in 2014-2020 komt voort uit het vereiste om dit rapport op te stellen krachtens artikel 53 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. De ESI-fondsen betreffen een van de grootste investeringsinstrumenten uit de EU-begroting (zie ook dit ECER-dossier). Zij ondersteunen de territoriale, economische en sociale cohesie van de Europese regio's, evenals de veerkracht en het herstel daarvan na de crisis van de afgelopen tijd.

De ESI-fondsen bestaan uit:
- het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
- het Europees Sociaal Fonds (ESF);
- het Cohesiefonds (CF);
- het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en
- het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

De ESI-fondsen streven onder meer de volgende beleidsdoelstellingen na:
- slimme, duurzame en inclusieve groei;
- versterking van de institutionele capaciteit van het openbaar bestuur;
- stedelijke ontwikkeling en territoriale samenwerking (Interreg).

Het samenvattende verslag 2021
Uit het verslag volgt datde ESI-fondsen tegen eind 2020 onder meer zijn ingezet voor de concrete verwezenlijking van:
- ondersteuning van 3 miljoen ondernemingen met extra werkkapitaal;
- het creëren van 236 500 nieuwe banen;
- verbetering van energie-efficiëntie van meer dan 359 000 huishoudens;
- hulp aan 45 miljoen mensen op het gebied van werkgelegenheid, sociale inclusie of onderwijs;
- steun voor meer dan 2 miljoen projecten in de landbouwsector en plattelandsgebieden;
- behoud van 31 500 banen en het scheppen van 4 000 nieuwe banen in de maritieme en visserijsector.

Ook blijken de ESI-fondsen een van de belangrijkste instrumenten te zijn geweest in de strijd tegen de Covid-19-pandemie. In het voorjaar van 2020 kregen de lidstaten dankzij het pakket "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII en CRII+) de mogelijkheid om niet-bestede middelen van het cohesiebeleid opnieuw toe te wijzen aan prioritaire gebieden zoals gezondheidszorg, werktijdverkorting en steun voor het midden- en kleinbedrijf. De totale steun in het kader van CRII- en CRII+ bedroeg 21,3 miljard euro. Hiernaast werden aan de financiering van het cohesiebeleid 2014-2020 aanvullende middelen toegevoegd via REACT-EU. Het ging om een aanvulling van 50,6 miljard euro die lidstaten in de loop van 2021 en 2022 kunnen gebruiken voor herstel en ondersteuning van een gezonde groene en digitale transitie.

Meer informatie: