Europese Commissie publiceert voorstellen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert voorstellen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren

Om de overgang naar schonere, groenere en slimmere mobiliteit te ondersteunen heeft de Europese Commissie vier voorstellen goedgekeurd die het vervoerssysteem van de EU zullen moderniseren. De Commissie wil onder meer de invoering van oplaadpunten, infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en nieuwe digitale technologieën ondersteunen. Daarnaast wil de Commissie meer nadruk liggen op duurzame stedelijke mobiliteit en het gemakkelijker maken om te kiezen tussen verschillende vervoersopties.

Achtergrond

De EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (2020) bevat een stappenplan om de Europese vervoerssector te laten aanpassen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal (2019). Op 14 december 2021 heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen gepresenteerd waarmee de overgang naar een schonere en groenere Europese vervoerssector wordt ondersteund. Het is het tweede pakket maatregelen ter ondersteuning van de overgang naar schoner en groener vervoer, sinds de publicatie van de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

De voorstellen van de Commissie

Het gaat om de volgende vier voorstellen van de Europese Commissie:

1 Herziening van de TEN-V-verordening

Het Trans-Europese netwerk voor vervoer (TEN-V) is een EU-breed netwerk van spoorwegen, binnenwateren, korte zeeroutes en wegen. Het verbindt 424 grote steden met havens, luchthavens en spoorwegterminals. Wanneer het TEN-V voltooid is, zal het de reistijd tussen deze steden verkorten.

Om het hele netwerk te moderniseren heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de TEN-V verordening te herzien. Het voorstel vereist onder meer dat op de belangrijkste TEN-V-passagiersspoorlijnen tegen 2040 treinen kunnen rijden met een snelheid van 160 km per uur of sneller.

2 Actieplan om het langeafstands- en grensoverschrijdend reizigersvervoer per spoor te stimuleren

In het actieplan is een stappenplan opgenomen met verdere maatregelen om de EU te helpen haar doelstelling te halen om het hogesnelheidsverkeer per spoor tegen 2030 te verdubbelen en tegen 2050 te verdrievoudigen. Het actieplan omvat onder meer de volgende acties:

  • De Europese Commissie presenteert in 2022 een wetgevingsvoorstel om gebruiksvriendelijke multimodale ticketverkoop te stimuleren;
  • Het opstellen van richtsnoeren voor de tarifering van de toegang tot het spoor in 2023, waardoor spoorwegexploitanten vlotter toegang krijgen tot de infrastructuur, de concurrentie toeneemt en de ticketprijzen voor passagiers aantrekkelijker worden.

3 Intelligente vervoersdiensten voor chauffeurs

De Europese Commissie stelt voor om de richtlijn intelligentie vervoersdiensten (ITS-richtlijn) uit 2010 te actualiseren en aan te passen aan de opkomst van nieuwe wegmobiliteitsopties en mobiliteitsapps. Het voorstel zal volgens de Commissie een snellere invoering van nieuwe, intelligente diensten stimuleren door voor te stellen dat bepaalde cruciale weg-, reis- en verkeersgegevens in digitaal formaat beschikbaar worden gesteld, zoals snelheidsbeperkingen, verkeerscirculatieplannen of wegwerkzaamheden, langs het TEN-V-netwerk en uiteindelijk over het hele wegennet.

4. Schonere, groenere en vlottere stedelijke mobiliteit

De Europese Commissie heeft ook een voorstel gepresenteerd voor een nieuw stedelijk mobiliteitskader. Het stedelijk mobiliteitskader bevat Europese richtsnoeren over hoe steden emissies kunnen beperken en mobiliteit kunnen verbeteren, onder meer via plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit. De nadruk zal vooral liggen op openbaar vervoer, lopen en fietsen. In het voorstel wordt ook prioriteit gegeven aan emissievrije oplossingen voor stedelijke wagenparken, waaronder taxi's en vervoersdiensten en de bouw en modernisering van multimodale knooppunten.

In het voorstel worden de financieringsmogelijkheden voor lokale en regionale overheden om deze prioriteiten uit te voeren, in kaart gebracht. In 2022 zal de Commissie een aanbeveling aan de EU-lidstaten voorstellen voor de ontwikkeling van nationale plannen om steden te helpen bij de ontwikkeling van hun mobiliteitsplannen.

Meer informatie: