Europese Commissie scherpt richtsnoeren over deelname van Commissieleden aan verkiezingen voor Europees Parlement aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie scherpt richtsnoeren over deelname van Commissieleden aan verkiezingen voor Europees Parlement aan

De richtsnoeren bevatten normen voor leden van de Europese Commissie die deelnemen aan verkiezingscampagnes voor het Europees Parlement. Ook zijn er richtsnoeren vastgesteld voor de deelname van Europese Commissieleden aan nationale verkiezingscampagnes.

De Europese Commissie heeft op basis van de bestaande richtsnoeren uit 2019 nu aangescherpte richtsnoeren inzake ethische normen opgesteld voor leden van de Commissie   die deelnemen aan verkiezingscampagnes voor het Europees Parlement. De nieuwe richtsnoeren zijn via deze websitepagina van de Commissie beschikbaar.  Daarnaast zijn er ook specifieke richtsnoeren ontwikkeld voor de deelname aan  nationale verkiezingscampagnes (zie deze webpagina van de Commissie) .

Beide richtsnoeren bouwen voort op eerdere adviezen  van het onafhankelijk ethisch comité van de Commissie uit 2018 en 2022 en moeten ervoor zorgen dat de gedragscode  voor leden van de Europese Commissie coherent wordt toegepast.

Aangescherpte regels
Sinds 2018 hoeven leden van de Europese Commissie die deelnemen aan Europese verkiezingscampagnes geen onbetaald verlof meer op te nemen daarvoor. De nieuw vastgestelde richtsnoeren hebben een relatie met artikel 245 EU-Werkingsverdrag en bouwen voort op de ervaring die is opgedaan bij de Europese verkiezingen in 2019, toen deze nieuwe aanpak voor het eerst werd toegepast, en bij de deelname van leden van de Commissie aan nationale verkiezingscampagnes in de voorgaande jaren. De nieuwe richtsnoeren beogen met name een  duidelijke scheiding tussen Commissietaken en campagneactiviteiten te creëren.

De aangescherpte regels voor de Europese verkiezingen schrijven voor dat leden van de Europese Commissie:

  • geen campagneactiviteiten mogen uitvoeren voordat de voorzitter/het college in kennis is gesteld van hun  voornemen   om aan de campagne deel te nemen ;
  • ervoor moeten zorgen dat zij beschikbaar blijven voor de uitoefening van hun taken , zoals het bijwonen van plenaire vergaderingen of commissievergaderingen van het Europees Parlement, collegevergaderingen en vergaderingen van de Raadsformaties;
  • een  afzonderlijk sociale media-account  moeten aanmaken voor de campagnevoering en uitingen namens een partij of kandidaat;
  • geen  gebruik mogen maken van de personele en materiële middelen van de Commissie voor activiteiten die verband houden met de campagne  (met name voor het opstellen van toespraken of documenten, het organiseren van reizen etc.);
  • reizen die verband houden met hun Commissietaken duidelijk moeten scheiden van reizen die verband houden met hun campagne. 

Daarnaast bepalen de nieuwe richtsnoeren dat alle financiële of materiële ondersteuning van de campagne en de deelnemers moet worden verleend aan de partij of de campagneorganisatie zelf en strikt gescheiden moet blijven van de eigen financiële belangen van een commissaris. 

Mocht tijdens de campagne een situatie ontstaan die redelijkerwijs zou kunnen worden beschouwd als een belangenconflict zoals bedoeld in de gedragscode, dan moet de in de gedragscode vastgelegde procedure worden gevolgd.

Anders dan bij Europese verkiezingen moeten leden van de Europese Commissie die zich verkiesbaar willen stellen of anderszins een actieve rol willen spelen in nationale verkiezingscampagnes hun werkzaamheden voor de Commissie neerleggen gedurende de gehele periode waarin zij actief betrokken zijn bij de nationale verkiezingen en ten minste voor de duur van de campagne. In de richtsnoeren voor nationale verkiezingscampagnes wordt ook een  duidelijk onderscheid gemaakt tussen actieve en niet-actieve deelname .

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Instellingen en overige organen- Europese Commissie