Europese Commissie schetst contouren van het bijeenbrengen van EU-Next-Generation middelen

Contentverzamelaar

Europese Commissie schetst contouren van het bijeenbrengen van EU-Next-Generation middelen

Na de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit door alle EU-lidstaten kan de Europese Commissie nu beginnen met het bijeenbrengen van middelen om NextGenerationEU te kunnen financieren. Om NextGenerationEU te kunnen financieren zal de Europese Commissieleningen opnemen op de kapitaalmarkten. Het gaat om leningen tot 750 miljard euro (in prijzen van 2018), of tot ongeveer 800 miljard euro (in lopende prijzen). Dit zou neerkomen op lening volumes van gemiddeld ongeveer 150 miljard euro per jaar tussen midden 2021 en 2026. Hierdoor zal de EU één van de grootste emittenten - instellingen die aandelen of obligaties uitgeven- in euro worden.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat voor de financiering van EU-Next-Generation in 2021 ongeveer 80 miljard euro aan langlopende obligaties zal worden uitgegeven, plus nog tientallen miljarden euro's aan kortlopend EU-schuldpapier (“EU-bills”) om de resterende financieringsvereisten te dekken. Het precieze bedrag van zowel de EU-obligaties als de EU-bills zal afhangen van de specifieke financieringsbehoeften. De Commissie zal de beoordeling van het bedrag daarom in het najaar herzien. Op die manier zal de Commissie in de tweede helft van het jaar alle geplande subsidies voor en leningen aan lidstaten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit kunnen financieren, en de behoeften kunnen dekken van de EU-beleidsmaatregelen die NextGenerationEU-financiering ontvangen.

Het huidige financieringsplan is gebaseerd op een initiële raming van de behoeften van de lidstaten qua leningen en subsidies (zie ook deze factsheet en Q&A van de Commissie). De Commissie zal het financieringsplan in september actualiseren, wanneer zij een nauwkeuriger overzicht heeft van de financieringsbehoeften van de EU-lidstaten voor de laatste maanden van het jaar.

De Commissie heeft ook het jaarlijkse besluit tot het opnemen van leningen voor 2021 aangenomen. Dit besluit bepaalt de maximumbedragen die de Commissie vóór het einde van het jaar mag lenen.

De Commissie rondt nu de voorbereidingen af voor de eerste NextGenerationEU-uitgifte die later in juni wordt verwacht. Deze uitgifte past in de eerder in april gepresenteerde Mededeling voor een nieuwe financieringsstrategie voor de Next Generation EU-leningen. De eerste EU-bills zullen in september worden uitgegeven wanneer het veilingplatform van de EU, waarvan de Commissie afgelopen mei de aanbieder (Banque de France) bekend maakte, operationeel wordt. De Commissie is van plan om vanaf september 2021 te starten met de uitgifte van EU-obligaties en EU-bills via veilingprocedures op dat platform. Voor de start van de veiling zullen nadere bijzonderheden over de veilingdata en de structuur van het EU-billprogramma worden gepubliceerd. Ook maakte de Commissie eerder al een ledenlijst van haar netwerk van ‘primary dealers’ bekend. Op die lijst staan 39 banken die de succesvolle plaatsing van NextGeneration-obligaties bij beleggers zullen ondersteunen, tegen zo voordelig mogelijke voorwaarden voor de EU-lidstaten en hun burgers.

De verwachting is dat het besluit om NextGenerationEU te financieren door financiering aan te trekken op de kapitaalmarkt zowel voor de EU-begroting als voor de EU-lidstaten langetermijnvoordelen zal opleveren. Dankzij de hoge kredietrating van de EU zal de Commissie tegen voordelige voorwaarden kunnen lenen. De Commissie kan het voordeel vervolgens rechtstreeks doorgeven aan de EU-lidstaten wanneer zij hun leningen verstrekt, of aan de begroting van de Unie in de vorm van lage rentebetalingen op de leningen voor de financiering van de hersteluitgaven.

Gezien de omvang, de frequentie en de complexiteit van de komende leningsverrichtingen zal de Commissie de beste praktijken van grote en frequente emittenten toepassen en een  gediversifieerde financieringsstrategie  volgen (zie ook de strategie en de Q&A van de Commissie). Die strategie verschilt van de zogenaamde back-to-backbenadering (voornamelijk via uitgifte van obligaties) die de Commissie tot dusver heeft gebruikt om op de markten leningen op te nemen.

Meer informatie: