Europese Commissie stelt Covid-maatregelen voor winter en herfst voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt Covid-maatregelen voor winter en herfst voor

De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de nodige strategieën en structuren op te zetten, onder meer voor COVID-19-vaccinatie en -surveillance, voor een snelle en duurzame respons op toekomstige uitbraken. Het belangrijkste doel van de door de Commissie voorgestelde maatregelen is het verhogen van de vaccinatiegraad, ook met de aangepaste en nieuwe vaccins, en het waarborgen van een goede bescherming van alle burgers.

Het gaat om door de Europese Commissie voorgestelde  concrete maatregelen  in de Mededeling (EN) van 2 september 2022 om een nieuwe golf van COVID-19-gevallen in het komende herfst- en winterseizoen te voorkomen. Tegelijk met de Mededeling publiceerde de Commissie ook een Factsheet (EN) .

Voorgestelde maatregelen op het gebied van COVID-19-vaccinatie

De Commissie spoort de lidstaten aan om:

  • de vaccinatiegraad van de primaire vaccinatiecyclus en de eerste boosterdosis bij de daarvoor in aanmerking komende personen te verbeteren. Dit is met name van belang voor bevolkingsgroepen met een hoger risico op een ernstig ziekteverloop en voor landen met lagere vaccinatiegraad;
  • prioriteit te geven aan de toediening van een extra boosterdosis voor specifieke bevolkingsgroepen, met name personen vanaf 60 jaar en andere in aanmerking komende personen van elke leeftijd die risico lopen op ernstige ziekte;
  • de COVID-19- en griepvaccinatiecampagnes te combineren en de vaccinatiecampagne te begeleiden met regelmatig geactualiseerde en duidelijke communicatie op basis van epidemiologische ontwikkelingen, gedragsinzichten en de publieke perceptie;
  • te zorgen voor duidelijke communicatie met burgers over voordelen van vaccinatie.

Op 1 september heeft de Commissie op basis van de  aanbeveling  van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)  een vergunning verleend  voor de aangepaste omikronvaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna in de EU.

Andere maatregelen met het oog op de komst van nieuwe en aangepaste COVID-19-vaccins zijn onder meer:

  • de ontwikkeling, op basis van de richtsnoeren die binnenkort zullen worden uitgebracht door het EMA en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, van nationale vaccinatiestrategieën waarin wordt verduidelijkt welke vaccins, met inbegrip van de nieuwe en aangepaste vaccins, aan welke bevolkingsgroepen moeten worden toegediend, ook met het oog op de mogelijke opkomst van nieuwe varianten;  
  • zorgen voor voldoende logistieke capaciteit om de vaccins toe te dienen zodra de nieuwe en aangepaste vaccins worden geleverd.

Andere maatregelen dan vaccinatie

Het volgen van de evolutie van ademhalingsvirussen zoals influenza en COVID-19 is van essentieel belang om beter te begrijpen hoe het virus zich verspreidt en ontwikkelt.

Afhankelijk van de epidemiologische situatie blijven niet-farmaceutische maatregelen, zoals gezichtsmaskers of het beperken van de omvang van bijeenkomsten, volgens de Mededeling een cruciaal onderdeel van het instrumentarium van de lidstaten om de verspreiding van het virus te beperken. Het is van belang dat alle lidstaten klaar staan om opnieuw volksgezondheidsmaatregelen in te voeren op basis van duidelijke drempels. Maatregelen die in scholen worden genomen, moeten worden aangepast aan de onderwijsomgeving en de leeftijdsgroep en tot een minimum worden beperkt om verstoring van het onderwijs te voorkomen.

De mededeling wijst ook op het belang van sterke gezondheids-zorgstelsels en -capaciteiten in alle lidstaten. De gezondheidsstelsels moeten beter voorbereid zijn op uitbraken van infectieziekten en andere soorten crisissituaties. En ook zijn verdere maatregelen nodig om de geestelijke gezondheid van de gezondheidswerkers en de bevolking in het algemeen te ondersteunen.

Lidstaten worden aangemoedigd hun krachten te bundelen om actuele gegevens over aandoeningen die het gevolg zijn van COVID te verzamelen en de opleiding van gezondheidswerkers te verbeteren, zodat langdurige COVID beter kan worden herkend, met name in de eerstelijnszorg.

Ook blijven verdere inspanningen om het vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie mogelijk te maken van cruciaal belang, zowel voor mensen als voor goederen. Wat reizen van en naar derde landen betreft, wil de Commissie binnenkort een herziening van de desbetreffende aanbeveling van de Raad voorstellen om rekening te houden met de veranderde epidemiologische situatie, de toegenomen vaccinatiegraad over de hele wereld en de ontwikkelingen in de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied van de lidstaten.

Om een einde te maken aan de pandemie, blijft het van cruciaal belang om de inspanningen ter bestrijding van COVID-19 wereldwijd te ondersteunen. De EU zal met internationale partners blijven samenwerken om te zorgen voor een snelle ontwikkeling, opschaling en billijke verdeling van vaccins over de hele wereld.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-webpagina : Covid-19 EU ontwikkelingen