Europese Commissie stelt gerichte aanpassingen van het Financieel Reglement voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt gerichte aanpassingen van het Financieel Reglement voor

Het doel van de aanpassingen is om de bestaande financiële regels op één lijn te brengen met de huidige langetermijnbegroting 2021-2027. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie voorziet onder meer in een duidelijk kader voor aanbestedingen in crisissituaties en een versterking van het systeem voor de opsporing van ontvangers van EU-financiering die de financiële regels overtreden.

Achtergrond

Het Financieel Reglement van de EU bevat de belangrijkste regels voor het begrotingsbeheer, de verstrekking van EU-financiering aan begunstigden en de wijze waarop de EU-instellingen hun eigen financiën beheren. Daarnaast bevat het regels over de wijze waarop de EU-instellingen werkzaamheden, leveringen en diensten aanbesteden, subsidies en prijzen toekennen en gebruikmaken van financiële instrumenten of begrotingsgaranties.

In 2018 zijn de financiële regels van de EU grondig herzien om ze in lijn te brengen met de vorige langetermijnbegroting 2014-2020 en ter voorbereiding op de langetermijnbegroting 2021-2027. In het Financieel Reglement van 2018 zijn ook de uitvoeringsvoorschriften opgenomen, zodat sindsdien alle algemene financiële regels in één rulebook staan.

Na de goedkeuring van het meerjarig financieel kader 2021-2027 en de uitgavenprogramma's van de EU werd een verdere wijziging van het Financieel Reglement echter noodzakelijk geacht. Op 16 mei 2022 heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd voor een gerichte aanpassing van het Financieel Reglement.

Inhoud van het wetgevingsvoorstel

Grotere transparantie van de EU-begroting

  • de burgers worden beter geïnformeerd over hoe de EU-begroting wordt gebruikt en wie EU-financiering ontvangt, via een verbeterde openbare databank voor alle wijzen van uitvoering van de begroting;
  • controles en audits worden doeltreffender door middel van het verplicht verzamelen van gegevens over de ontvangers van EU-financiering inclusief hun uiteindelijke begunstigden;
  • bij alle wijzen van uitvoering van de EU-begroting zal gebruik worden gemaakt van een geïntegreerd IT-systeem voor datamining en risicoscores om onder meer risico's op onregelmatigheden, fraude en belangenconflicten op te kunnen sporen;

Betere bescherming van de EU-begroting

  • het systeem van de Commissie voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting wordt versterkt, zodat ontvangers van EU-financiering die de EU-regels overtreden, kunnen worden opgespoord en van financiering kunnen worden uitgesloten;
  • het toepassingsgebied van dit systeem wordt uitgebreid tot de uitvoering van de begroting onder gedeeld beheer (waarbij de Commissie de begroting samen met de lidstaten van de EU uitvoert);
  • het wetgevingsvoorstel voorziet in een actualisering van de definitie van ‘belangenconflict’, zodat deelnemers van aanbestedingsprocedures kunnen worden uitgesloten wanneer een belangenconflict wordt ontdekt.

Een slagvaardigere EU-begroting

  • het wetgevingsvoorstel voorziet in een duidelijk rechtskader voor aanbestedingen in crisissituaties, bijvoorbeeld door de EU-instellingen in staat te stellen namens de EU-lidstaten aankopen te doen of als centrale inkoopinstantie op te treden;
  • een nieuw instrument voor de uitvoering van de begroting moet zorgen dat de Commissie een bijdrage kan leveren aan wereldwijde initiatieven (bv. activiteiten met meerdere donoren, waarbij middelen worden gepoold om mondiale doelstellingen op gebieden als klimaatverandering, onderwijs en de bestrijding van aids, tuberculose en malaria te ondersteunen.

Volgende stappen

Over het wetgevingsvoorstel zal nu door het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad worden onderhandeld met het oog op een snelle goedkeuring ervan. De Commissie zal met deze twee instellingen samenwerken om ervoor te zorgen dat aanvragers en ontvangers van EU-middelen zo snel mogelijk van de nieuwe regels kunnen profiteren.

Meer informatie: