Europese Commissie stelt lijst van essentiële diensten in het kader van de richtlijn kritieke entiteiten (CER-richtlijn) vast

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt lijst van essentiële diensten in het kader van de richtlijn kritieke entiteiten (CER-richtlijn) vast

De lijst van essentiële diensten moet door de bevoegde autoriteiten worden gebruikt voor de uitvoering van risicobeoordelingen en vervolgens voor het identificeren van kritieke entiteiten. De lijst is in algemene termen opgesteld om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de EU-lidstaten.

Richtlijn (EU) 2022/2557 (hierna: de richtlijn kritieke entiteiten) heeft tot doel ervoor te zorgen dat diensten die essentieel zijn voor de instandhouding van vitale maatschappelijke functies of economische activiteiten ongehinderd worden verleend op de interne markt van de EU en dat de weerbaarheid van kritieke entiteiten die dergelijke diensten verlenen, wordt vergroot (zie het ECER-bericht over deze richtlijn).

Op grond van artikel 5, lid 1, van de richtlijn kritieke entiteiten kan de Commissie een gedelegeerde handeling vaststellen tot vaststelling van een niet-uitputtende lijst van essentiële diensten van in de in de bijlage bij die richtlijn vermelde sectoren en deelsectoren. De lijst moet door de bevoegde autoriteiten worden gebruikt voor de uitvoering van risicobeoordelingen en vervolgens voor het identificeren van kritieke entiteiten.

Op 30 oktober 2023 heeft de Commissie de gedelegeerde verordening vastgesteld, met daarin opgenomen de lijst van essentiële diensten. De lijst is in algemene termen opgesteld om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de lidstaten, zoals omvang, bevolkingsdichtheid of geografische ligging. De lijst heeft alleen betrekking op de essentiële diensten van de in de bijlage bij de richtlijn vermelde categorieën van entiteiten. Alleen diensten die worden verleend door entiteiten die onder deze categorieën vallen, worden beschouwd als ‘essentiële diensten’ in de zin van artikel 2, punt 5, van de richtlijn kritieke entiteiten.

Meer informatie:

  • ECER-bericht - Richtlijn kritieke entiteiten (CER) definitief aangenomen (27 december 2022)