Europese Commissie stelt nieuw instrument voor om het gebruik van economische dwang door derde landen tegen te gaan

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt nieuw instrument voor om het gebruik van economische dwang door derde landen tegen te gaan

Het doel van het nieuwe instrument is om te voorkomen dat derde landen handel of investeringen beperken of ermee dreigen dat te doen om een beleidswijziging in de EU teweeg te brengen op gebieden als klimaatverandering, belastingen of voedselveiligheid. Het instrument is bedoeld om te de-escaleren door een dialoog met het derde land te voeren, maar uiteindelijk kunnen ook tegenmaatregelen door de EU worden ingesteld.

Het gaat om het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen.

Achtergrond

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie namen in 2020 een gezamenlijke verklaring aan waarin zij erkenden dat acties van derde landen die de EU of een lidstaat trachten te dwingen bepaalde beleidsmaatregelen te nemen of in te trekken, zorgwekkend zijn. De gezamenlijke verklaring bevatte de toezegging van de Commissie om uiterlijk eind 2021 een wetgevingsvoorstel in te dienen voor een instrument om economische dwang te ontmoedigen en tegen te gaan. De Europese Commissie heeft dit wetgevingsvoorstel op 8 december 2021 gepresenteerd.

Het nieuwe instrument tegen economische dwang

Het doel van het wetgevingsvoorstel is om de belangen van de EU en haar lidstaten te beschermen door de EU in staat te stellen op economische dwang te kunnen reageren. Onder economische dwang wordt een situatie verstaan waarin een derde land de EU of een lidstaat onder druk probeert te zetten om een bepaalde beleidskeuze te maken door maatregelen toe te passen of dreigen toe te passen die de handel of investeringen van de EU of een lidstaat beïnvloeden.

De reactie van de EU, of de loutere beschikbaarheid ervan, heeft tot doel derde landen ervan te weerhouden om economische dwang uit te oefenen, of om hen ervan te weerhouden de economische dwang voort te zetten. De reactie van de EU kan de vorm aannemen van een breed scala van maatregelen, met inbegrip van pogingen om in overleg te treden met het betrokken derde land teneinde een overeengekomen of gerechtelijke oplossing te vergemakkelijken.

Meer informatie: