Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de Europese kapitaalmarkten te stimuleren

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de Europese kapitaalmarkten te stimuleren

De Europese Commissie wil een centraal Europees toegangspunt met openbare informatie over EU-ondernemingen en beleggingsproducten oprichten. Daarnaast wil de Commissie bestaande EU-wetgeving aanpassen om beleggers beter te beschermen en de transparantie van de financiële markten te verbeteren. Ook kondigt de Commissie aan welke stappen zij in 2022 gaat zetten om de kapitaalmarkten van de EU te stimuleren.

Achtergrond

Kapitaalmarkten spelen volgens de Commissie een sleutelrol bij het verstrekken van financiering aan ondernemingen uit de EU. Het belang daarvan is ook duidelijk nu de Europese economie geleidelijk herstelt na de Covid-19-crisis. Toch blijven de kapitaalmarkten van de EU volgens de Commissie versnipperd, hetgeen ondernemingen hindert om kapitaal te kunnen aantrekken in de hele EU.

De kapitaalmarktenunie (KMU) biedt een kans om de versnippering van de kapitaalmarkten in de EU aan te pakken. Daarom moet de verdere uitvoering van het KMU-actieplan 2020 volgens de Commissie een belangrijke beleidsprioriteit van de EU blijven. Eén jaar na de goedkeuring van het KMU-actieplan 2020 heeft de Europese Commissie op 25 november 2021 zeven nieuwe wetgevingsvoorstellen en een mededeling gepresenteerd. Al deze initiatieven moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de KMU-doelstellingen.

Nieuwe wetgevingsvoorstellen

1. Het centraal Europees toegangspunt (ESAP)

Momenteel is financiële en duurzaamheidsgerelateerde informatie over ondernemingen en financiële producten verspreid over de lidstaten, in een groot aantal toegangspunten, in verschillende talen en in verschillende digitale formaten.

De Commissie heeft een wetgevingsvoorstel ingediend voor de instelling van een centraal Europees toegangspunt (ESAP), dat door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal worden opgericht . Het ESAP zal een gemeenschappelijke bron zijn van kosteloze, openbare informatie over EU-ondernemingen en beleggingsproducten, ongeacht waar zij in de EU gevestigd of opgericht zijn. Een gefaseerde aanpak zal ervoor zorgen dat het ESAP vanaf 2024 operationeel wordt.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om bestaande EU-verordeningen aan te passen om de oprichting van de ESAP mogelijk te maken. Ook heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend om bestaande EU-richtlijnen aan te passen.

2. Herziening van de verordening betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF's)

Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF’s) zijn bedoeld om langetermijnfinanciering te kanaliseren naar beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en infrastructuurprojecten voor de lange termijn in een breed scala van sectoren, zoals meer energie-efficiënte vervoersinfrastructuur, opwekking van groene energie, schone technologische innovatie en sociale infrastructuurprojecten. Momenteel blijft het aantal ELTIF’s volgens de Commissie gering. De Commissie heeft daarom een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om het ELTIF-kader aan te passen, waardoor ELTIF’S aantrekkelijker worden.  

3. Herziening van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn)

Steeds meer investeringen worden verricht via financiële intermediairs op de kapitaalmarkten. Met name alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) spelen een steeds grotere rol bij financiële bemiddeling. Sinds de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in 2011 is aangenomen, heeft zij ondersteuning geboden om een efficiënte interne markt voor alternatieve beleggingsfondsen tot stand te brengen en bestaat in de EU een sterk regelgevings- en toezichtkader voor hun beheerders.

De Commissie heeft een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om de richtlijn uit 2011 te herzien. De herziene regels zullen beleggers een betere bescherming bieden. Ten eerste zullen hun belangen beter worden beschermd door ervoor te zorgen dat fondsbeheerders die hun taken aan derden delegeren, dezelfde hoge normen naleven die in de hele EU gelden. Ten tweede zullen beheerders van open-end-abi’s of instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door de gewijzigde regels ertoe aangezet worden correct gebruik te maken van geharmoniseerde instrumenten voor liquiditeitsbeheer: het zal voor hen een hulp zijn om liquiditeitsrisico’s doeltreffend te beheren teneinde de waarde van beleggingen veilig te stellen in gespannen marktomstandigheden.

4. Herziening van de verordening markten in financiële instrumenten (MiFIR)

Efficiënte marktinfrastructuren vormen de ruggengraat van een goed functionerende interne markt voor kapitaal. De verordening betreffende markten in financiële instrumenten (MiFIR) uit 2014 regelt hoe het verrichten van transacties in de EU in zijn werk gaat.

De financiële markten zijn afhankelijk van hoogwaardige marktgegevens. Goed afgestemde transparantievereisten met betrekking tot informatie, zoals prijzen en transactievolumes, zijn daarom van essentieel belang en dragen bij tot de prijsvorming. De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om de MIFIR-verordening te herzien. Door de herziene regels zal de transparantie van de financiële markten worden vergroot, onder meer door het gebruik van vrijstellingen voor de bekendmaking van handelsgegevens te beperken.

Vanwege de wijzigingen van de MIFIR-verordening heeft de Europese Commissie ook een wetgevingsvoorstel gepresenteerd waarmee de MIFID-richtlijn uit 2014 wordt herzien.

Mededeling

In haar mededeling over de kapitaalmarktenunie blikt de Europese Commissie ook vooruit op 2022. In 2022 zal de Commissie met meer KMU-acties komen, waaronder een voorstel inzake noteringen, een kader voor een open geldwezen, een initiatief inzake insolventie van ondernemingen en een raamwerk voor financiële geletterdheid.

Meer informatie: