Europese Commissie vraagt om feedback over nieuwe de-minimisverordening staatssteun

Contentverzamelaar

Europese Commissie vraagt om feedback over nieuwe de-minimisverordening staatssteun

De Europese Commissie heeft een zogenoemde oproep tot het indienen van bewijsmateriaal gepubliceerd waarin zij alle belanghebbende partijen uitnodigt om feedback te geven over de voorgestelde herziening van de de-minimisverordening.

De feedbackperiode loopt tot 25 juli 2022. Alle belanghebbenden, en met name lidstaten en bedrijven die activiteiten ontplooien binnen de Europese Unie, kunnen hun standpunten over de voorgestelde herziening van de bestaande EU-Verordening inzake de-minimissteun (EU nr. 1407/2013) kenbaar maken via de portaalsite “Have your say” van de Commissie en via de publieke consultaties webpagina van DG-Competitie.

Volgens de huidige staatssteunregels kunnen lidstaten de-minimissteun verlenen tot 200 000 euro per begunstigde over een periode van drie jaar (de-minimisdrempel) zonder deze steun vooraf ter goedkeuring aan te melden bij de Commissie. Een dergelijk bedrag wordt geacht geen invloed te hebben op de mededinging en de handel op de EU-interne markt en wordt daarom niet als staatssteun in de zin van (artikel 107 van) het EU-Werkingsverdrag beschouwd.

De voorgestelde wijzigingen van de de-minimis-Verordening zijn bedoeld om de huidige de-minimisdrempel te actualiseren, rekening houdend met de inflatie in het verleden en de geraamde inflatie voor de periode 2014-2030 en met de recente economische ontwikkelingen. Daarnaast overweegt de Commissie, in lijn met de uitkomsten van de geschiktheidscontrole inzake staatssteun uit 2019, een verplicht register van begunstigden in te voeren (het zogenaamde de-minimisregister), met als doel de transparantie voor belanghebbenden en lidstaten te versterken en tegelijk de administratieve lasten te verminderen voor ondernemingen die momenteel een systeem van eigen verklaringen gebruiken.

De Commissie geeft aan bij de herziening van de de-minimisregels inzake staatssteun rekening te houden met de feedback die zij in het kader van deze "call for evidence" ontvangt.

Meer informatie
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie over staatssteun
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-agenda: Call for evidence over herziening van de de-minimisverordening