Europese Commissie zet stappen richting een circulaire economie op het vlak van kunststofproducten en vistuig

Contentverzamelaar

Europese Commissie zet stappen richting een circulaire economie op het vlak van kunststofproducten en vistuig

Met het oog op de transitie naar een circulaire economie heeft de Europese Commissie richtsnoeren uitgebracht over de EU-regels voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Die richtsnoeren geven voorbeelden van kunststofproducten die onder het bereik van de EU-richtlijn over de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu vallen. Ook heeft de Commissie regels vastgesteld voor lidstaten omtrent de monitoring en rapportage van in de handel gebracht vistuig en ingezameld vistuigafval.

Het gaat om de Richtsnoeren van de Commissie inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik en het Uitvoeringsbesluit van de Commissie inzake rapportage van gegevens en informatie over in de handel gebracht vistuig en in de lidstaten ingezameld vistuigafval .

De richtsnoeren en het uitvoeringsbesluit zijn op 31 mei 2021 door de Commissie gepubliceerd. Beide instrumenten vallen binnen het bredere kader van de
mededeling inzake de European Green Deal. De European Green Deal heeft een circulaire economie met zo min mogelijk vervuiling als één van zijn speerpunten.

De richtsnoeren over kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Met de richtsnoeren wordt beoogd om kaders te geven voor de interpretatie en implementatie van richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (hierna: richtlijn). Artikel 12 van die richtlijn draagt de Commissie op om, zo nodig, richtsnoeren aan te nemen die voorbeelden geven van kunststofproducten voor eenmalig gebruik die onder de richtlijn vallen. Deze richtsnoeren bevatten naast kaders voor de interpretatie van in de richtlijn genoemde definities ook voorbeelden van kunststofproducten die binnen (of juist buiten) het bereik van de richtlijn vallen. De Commissie gaat daarmee nader in op de lijst van kunststofproducten voor eenmalig gebruik uit de bijlage bij richtlijn 2019/904 , waarin bijvoorbeeld drinkbekers, wattenstaafjes en voedselverpakkingen worden genoemd.

De richtsnoeren zijn echter geen volledige weergave van alle zaken die wel of niet onder de richtlijn vallen. Zij dienen slechts om te helpen bij de interpretatie van de richtlijn en geven de zienswijze van de Europese Commissie op dit onderwerp weer. De richtsnoeren zijn dan ook niet juridisch bindend.

Het uitvoeringsbesluit over monitoring van vistuig

Het uitvoeringsbesluit is een uitwerking van artikel 13 van richtlijn 2019/904. Artikel 13, lid 1 van de richtlijn - gelezen in samenhang met artikel 13, lid 4, van diezelfde richtlijn - schrijft voor dat de Commissie een format vaststelt voor het rapporteren van de gegevens en informatie die door de lidstaten onder artikel 13, lid 1, onder a t/m f worden verzameld. In bijlage 1 bij het uitvoeringsbesluit stelt de Commissie dit format vast voor rapportages onder artikel 13, lid 1, onder d. Artikel 13, lid 1, onder d betreft de rapportage van vistuig van kunststof dat in de handel is gebracht, en van jaarlijks in de lidstaat ingezameld vistuigafval.

Ook bevat het uitvoeringsbesluit een format voor het onder artikel 13, lid 2 van richtlijn 2019/904 vereiste kwaliteitscontroleverslag dat de lidstaten met de onder artikel 13, lid 1 gerapporteerde gegevens moeten meezenden. Dit format is te vinden in bijlage 2 bij het uitvoeringsbesluit.

Meer informatie