Europese grenswacht: Raad bevestigt akkoord met Parlement

Contentverzamelaar

Europese grenswacht: Raad bevestigt akkoord met Parlement

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU zal deze zomer nog vorm krijgen door de oprichting van een Europees grens- en kustwachtsysteem. De besprekingen met het Europees Parlement zijn door het Nederlands Voorzitterschap succesvol afgerond.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) bekrachtigde op 22 juni 2016 namens de Raad de met het Europees Parlement overeengekomen compromistekst over het voorstel voor een verordening inzake het Europees grens- en kustwachtsysteem. De Raad, het Parlement en de Commissie hadden op 21 juni een akkoord bereikt. Dit akkoord is conform het verzoek van de Europese Raad om de onderhandelingen over dit dossier vóór het einde van het Nederlandse voorzitterschap af te ronden.

Het voornaamste doel van de Europese grens- en kustwacht is zorgen voor een Europees geïntegreerd beheer van de buitengrenzen en daaraan uitvoering geven als gedeelde verantwoordelijkheid, met het oog op een doeltreffend beheer van migratie en een hoog niveau van veiligheid in de Unie, zonder dat het vrij verkeer van personen binnen de EU of de fundamentele rechten worden aangetast.

De Europees grens- en kustwacht zal bestaan uit een Europees grens- en kustwachtagentschap (het huidige Frontex-agentschap met uitgebreide taken) en nationale autoriteiten die met grensbeheer zijn belast. Het vernieuwde agentschap zal zijn activiteiten toespitsen op het uitwerken van een operationele strategie voor het Europese geïntegreerde grensbeheer en op de bijstand aan alle betrokken lidstaten bij de uitvoering ervan.

Tot de instrumenten voor deze taak behoren:

  • het opstellen van een kwetsbaarheidsbeoordeling betreffende de grenscontrolecapaciteit van de lidstaten;

  • het organiseren van gezamenlijke operaties en snelle grensinterventies, zodat de lidstaten beter in staat zijn om aan hun verplichtingen met betrekking tot de controle van de buitengrenzen te voldoen en om het hoofd te bieden aan problemen aan de buitengrenzen als gevolg van illegale immigratie of grensoverschrijdende criminaliteit;

  • het verlenen van bijstand aan de Commissie bij de coördinatie van ondersteuningsteams voor migratiebeheer wanneer een lidstaat te maken krijgt met buitensporige migratiedruk in hotspotgebieden aan zijn buitengrens;

  • het zorgen voor de praktische uitvoering van maatregelen in een situatie die een snel optreden aan de buitengrenzen vereist;

  • het verlenen van technische en operationele bijstand ter ondersteuning van opsporings- en reddingsacties voor personen die op zee in nood verkeren, welke soms moeten worden ondernomen tijdens grensbewakingsoperaties op zee;

  • het zorgen voor verplichte bundeling van personele middelen door het samenstellen van een snel inzetbare reserve van ten minste 1500 grenswachten;

  • het benoemen van verbindingsofficieren van het agentschap in de lidstaten;

  • het organiseren, coördineren en uitvoeren van terugkeeroperaties en -interventies;

  • het bevorderen van samenwerking met derde landen, door de operationele samenwerking inzake grensbeheer tussen deze landen en de lidstaten te coördineren.

Ter verbetering van de kustwachttaken wordt naar betere samenwerking tussen agentschappen gestreefd. Daarom zullen de mandaten van het Europees Bureau voor visserijcontrole en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op de nieuwe Europese grenswacht worden afgestemd.

Volgende stappen

Nu het Comité van permanente vertegenwoordigers de overeenkomst namens de Raad heeft bekrachtigd, zal de verordening aan het Europees Parlement worden voorgelegd voor een stemming in eerste lezing, en aan de Raad voor de definitieve vaststelling.

Meer info: