Europese Raad 14-15 december 2006

Contentverzamelaar

Europese Raad 14-15 december 2006

Een omvattend pakket maatregelen voor een integraal Europees migratiebeleid en de randvoorwaarden voor toekomstige uitbreidingen van de EU zijn de opvallendste onderwerpen in de conclusies van het Voorzitterschap. En natuurlijk, de toekomst van de Europese Grondwet.

Integraal immigratiebeleid
De volgende voornemens moeten worden uitgewerkt in concrete maatregelen:
- de internationale samenwerking en dialoog met de derde landen van herkomst en doorreis zal, over de gehele linie en in gelijke mate, worden geïntensiveerd en verbreed;
- in de strijd tegen illegale immigratie zal de samenwerking tussen de lidstaten worden versterkt;
- de buitengrens van de Europese Unie zal beter worden beheerd;
- met betrekking tot legale migratie moet met volledige inachtneming van de nationale bevoegdheden een goed aangestuurd migratiebeleid ontwikkeld worden;
- integratie en interculturele dialoog en bestrijding van elke vorm van discriminatie, zowel op nationaal als op Unieniveau, moeten worden bevorderd, het integratiebeleid moet worden aangescherpt en overeenstemming moet worden bereikt over gemeenschappelijke doelstellingen en strategieën; de ministeriële conferentie over integratie in mei 2007 zal in dit verband van bijzonder belang zijn;
- uiterlijk eind 2010 moet het gemeenschappelijk Europees asielstelsel tot stand gebracht zijn;
- er moeten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor een integraal migratiebeleid.

Uitbreidingsstrategie
De Europese Raad benadrukt dat het van belang is dat de EU haar eigen ontwikkeling kan handhaven en versterken. Het tempo van de uitbreiding moet afgestemd worden op de capaciteit van de Unie om nieuwe leden op te nemen. De Europese Raad verzoekt de Commissie om in haar advies over de toetredingsaanvraag van een land, alsook in de loop van de toetredingsonderhandelingen effectbeoordelingen betreffende de cruciale beleidsgebieden te verstrekken. Wil de Europese integratie succesvol verlopen dan moeten, naarmate de Unie groter wordt, de EU-instellingen effectief functioneren en moet het EU-beleid op duurzame wijze verder worden ontwikkeld en gefinancierd.

Grondwettelijk Verdrag
Het voorzitterschap heeft de Europese Raad een evaluatie voorgelegd van het overleg met de lidstaten over het Constitutioneel Verdrag. Het resultaat van dat overleg zal aan het komende - Duitse - voorzitterschap worden bezorgd als onderdeel van de voorbereidingen voor het verslag dat het Duitse voorzitterschap in de eerste helft van 2007 zal presenteren.