Europese Raad: Griekenland, Economie en Klimaat

Contentverzamelaar

Europese Raad: Griekenland, Economie en Klimaat

Tijdens de Europese Raad van 25 en 26 maart stonden de economische crisis in Griekenland en de economische strategie voor de EU voor banen en groei (Europa 2020) en de klimaatproblematiek centraal. Over de Griekse kwestie legden de leiders van de eurolanden een aparte verklaring af.

Griekenland
De eurolanden kwamen met een verklaring waarin zij ingaan op de problemen met het Griekse overheidstekort. De kern van de boodschap van de landen is als volgt:
“In het kader van een pakket dat substantiële financiering door het Internationaal Monetair Fonds, en merendeels Europese financiering omvat, zijn de lidstaten van het eurogebied bereid bij te dragen aan gecoördineerde bilaterale leningen. Dit mechanisme, dat een aanvulling vormt op financiering door het Internationaal Monetair Fonds, moet als laatste redmiddel worden beschouwd, waarmee meer bepaald bedoeld wordt dat financiering door de kapitaalmarkt niet volstaat.” Lees hier de volledige tekst.


Europa 2020
De Europese Raad vindt het nodig dat er structurele hervormingen van de economie komen. Hiertoe identificeert de Europese raad kerngebieden waar actie nodig is: kennis en
innovatie, een duurzamere economie, een hoge werkgelegenheid en sociale insluiting. De Europese Raad besteed in de conclusie niet alleen aandacht aan de doelen en concrete maatregelen voor de strategie, maar juist ook aan de handhaving ervan. De Europese Raad gaat ieder jaar, op basis van werk van de Commissie, een evaluatie van de strategie opstellen. Bovendien moet meer gebruik worden gemaakt van artikel 121 en 136 van het EU-Werkingsverdrag: een scherpere controle op het economisch beleid van de lidstaten en het monetaire beleid van de eurolanden.


Klimaat
Na de teleurstellende uitkomst van de top in Kopenhagen wil de Europese Raad spijkers met koppen slaan tijdens de volgende internationale bijeenkomsten in Bonn en Cancún. De volgende stappen dienen volgens de Europese Raad met spoed genomen te worden. De eerste stap houdt in dat tijdens de volgende bijeenkomsten in Bonn een draaiboek wordt opgesteld voor de verdere onderhandelingen. De nadruk dient te liggen op het in de diverse onderhandelingsteksten integreren van de politieke sturing die het akkoord van Kopenhagen biedt. De COP-16 in Cancún moet ten minste concrete besluiten opleveren die het akkoord van Kopenhagen verankeren in het onderhandelingsproces van de VN en voorzien in de resterende leemten, onder meer wat betreft adaptatie, bosbouw, technologie en monitoring, rapportage en verificatie. De EU hoopt op deze manier een nieuwe dynamiek in het onderhandelingsproces te krijgen.

Lees hier de volledige tekst van de conclusies van de Europese Raad.