Europese Raad: klimaat-neutrale EU in 2050

Contentverzamelaar

Europese Raad: klimaat-neutrale EU in 2050

De ER stelt zich ten doel een klimaat-neutrale EU in 2050. Hiervoor zijn grote investeringen nodig. Ook moeten alle relevante wetgeving en beleidsmaatregelen van de EU in overeenstemming zijn met en bijdragen tot de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, met inachtneming van een gelijk speelveld. De ER verzoekt de Commissie na te gaan of in dit verband de bestaande regels moeten worden aangepast, ook wat betreft staatssteun en overheidsopdrachten. Alleen Polen kan zich nog niet vastleggen op de doelstelling van klimaatneutraliteit.

Dat blijkt uit de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019 (doc EUCO 29/19) . Een dag eerder presenteerde de Europese Commissie haar mededeling inzake de Europese 'Green Deal'.  

Aan de tekst van de conclusies van de ER wordt het volgende ontleend:

Klimaatverandering 

1. In het licht van de meest recente wetenschappelijke gegevens en de noodzaak wereldwijd de klimaatactie op te voeren, bekrachtigt de Europese Raad de doelstelling van een klimaat-neutrale EU in 2050, conform de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Eén lidstaat kan zich, wat hem betreft, in dit stadium niet verbinden tot de implementatie van deze doelstelling, en de Europese Raad zal hierop terugkomen in juni 2020.

2. De transitie naar klimaatneutraliteit zal belangrijke kansen bieden, zoals potentieel voor economische groei, voor nieuwe bedrijfsmodellen en markten, en voor nieuwe banen en technologische ontwikkeling. Een sleutelrol is weggelegd voor toekomstgericht beleid op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

3. Om klimaatneutraliteit te bereiken moet evenwel aan forse uitdagingen het hoofd worden geboden. De Europese Raad neemt nota van de mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal en verzoekt de Raad de werkzaamheden ter zake vooruit te helpen conform punt 1. Hij erkent dat er een faciliterend kader moet komen waarvan alle lidstaten profijt kunnen trekken en dat bestaat uit adequate instrumenten, stimulansen, steun en investeringen om een kosteneffectieve, rechtvaardige en tevens sociaal evenwichtige en faire transitie te waarborgen, waarbij de verschillende nationale omstandigheden als startpunt in aanmerking worden genomen.

4. Voor deze transitie zijn grote publieke en particuliere investeringen nodig. In dit verband verwelkomt en steunt de Europese Raad de aankondiging van de EIB dat zij voornemens is in de periode van 2021 tot en met 2030 steun te verlenen voor investeringen ten belope van één biljoen euro in klimaatactie en milieuduurzaamheid. De Europese Raad onderstreept dat het volgende MFK een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatactie zal leveren. Het InvestEU-programma heeft een belangrijke rol te spelen als hefboom voor het aantrekken van particuliere investeringen voor de transitie. Uit het toekomstige mechanisme voor een rechtvaardige transitie zal steun op maat worden gegeven aan de regio's en sectoren die het meest te maken hebben met de gevolgen van de transitie. De Europese Raad is tevreden met de aankondiging van de Europese Commissie dat haar komende voorstellen tot doel zullen hebben investeringen ten belope van 100 miljard euro via het mechanisme voor een rechtvaardige transitie te faciliteren. De financiering van deze inspanningen voor transformatie moet ook na 2030 worden voortgezet.

5. Alle relevante wetgeving en beleidsmaatregelen van de EU moeten in overeenstemming zijn met en bijdragen tot de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, met inachtneming van een gelijk speelveld. De Europese Raad verzoekt de Commissie na te gaan of in dit verband de bestaande regels moeten worden aangepast, ook wat betreft staatssteun en overheidsopdrachten. De Europese Raad verzoekt de Commissie tevens geregeld verslag uit te brengen over de gevolgen op milieugebied en de sociaal-economische gevolgen van de transitie naar klimaatneutraliteit.

6. De Europese Raad erkent dat de energiezekerheid moet worden gewaarborgd en dat het recht van de lidstaten om zelf over hun energiemix te beslissen en de meest geschikte technologieën te kiezen, moet worden geëerbiedigd. Sommige lidstaten hebben aangegeven dat zij gebruikmaken van kernenergie als onderdeel van hun nationale energiemix.

7. De doelstelling van klimaatneutraliteit moet worden verwezenlijkt op een manier die het concurrentievermogen van de EU vrijwaart, onder meer door doeltreffende maatregelen tegen koolstoflekkage te ontwikkelen die verenigbaar zijn met het WTO-kader. In dit verband neemt de Europese Raad nota van het voornemen van de Commissie om te komen met een voorstel voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens met betrekking tot koolstofintensieve sectoren. Installaties in derde landen moeten aan de hoogste internationale milieu- en veiligheidsnormen voldoen.

8. De Europese Raad verzoekt de Commissie met een voorstel te komen voor een langetermijnstrategie van de EU, en wel zo vroeg mogelijk in 2020, opdat deze strategie door de Raad kan worden aangenomen en bij het UNFCCC kan worden ingediend. 9. De Europese Raad bedankt Spanje van harte voor de succesvolle organisatie van COP25 in Madrid. Hij verzoekt de Commissie om, na een grondige effectbeoordeling, tijdig vóór COP26 een voorstel in te dienen voor een actualisering van de nationaal bepaalde bijdrage (NDC) van de EU voor 2030.

10. Internationaal engagement is cruciaal voor het welslagen van de pogingen om iets te doen aan klimaatverandering. Daarom roept de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger ertoe op bijzondere aandacht te schenken aan klimaatdiplomatie.

11. De Europese Raad zal de vorderingen op weg naar de doelstelling van de EU – klimaatneutraliteit in 2050 – blijven volgen en zo nodig strategische sturing geven.

Meer informatie: