Europese Raad: nieuwe verdragen met bijzondere constructies

Contentverzamelaar

Europese Raad: nieuwe verdragen met bijzondere constructies

De Europese Raad stond wederom in het teken van de economische en monetaire problemen waarmee de EU en de Eurozone geconfronteerd worden. Er werd een politiek akkoord bereikt over het nieuwe Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie. Een verdrag buiten de EU-verdragen om, maar ook weer niet helemaal. En ook een nieuw verdrag over het Europees Stabiliteitsmechanisme is getekend. Het ECER heeft de relevante gebeurtenissen op een rijtje gezet.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van de economische en monetaire crisis in de EU:
•    Tijdens de Eurotop van 30 januari werd door de staatshoofden en regeringsleiders overeenstemming bereikt over de laatste uitstaande punten wat betreft het Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie. Voor meer informatie over dat Verdrag klik hier.

•    De leden van de eurozone brachten een eigen mededeling uit. Hierin werd uiteengezet welke onderdelen van het verdrag nog moeten worden uitgewerkt, zoals de rol van het EU-Hof. Daarnaast werd vastgesteld dat het herziene Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) klaar is voor ondertekening en dat het streven is dit in werking te laten treden in juli 2012 (na nationale ratificaties).

•    Op 2 februari ondertekenden de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten het ESM-verdrag. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor een factsheet over het ESM-verdrag.

•    Op 30 januari vond eveneens een informele bijeenkomst van de Europese Raad plaats. In een verklaring schaart de Europese Raad zich achter een aantal maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoals het vergroten van de mogelijkheden voor stages en opleidingen voor schoolverlaters. Ten aanzien van de interne markt (een belangrijk punt voor de Nederlandse regering) concludeerden de staatshoofden en regeringsleiders dat de behandeling van voorliggende wetsvoorstellen moet worden versneld. Maatregelen die actie op nationaal niveau vereisen, zullen naar behoren worden beschreven in de nationale hervormingsprogramma's van de lidstaten. De Raad zal uiterlijk in juni verslag uitbrengen over de uitvoering van de op EU-niveau te nemen maatregelen.
Officieel is het een verklaring ‘van de leden van de Europese Raad’ en niet ‘van de Europese Raad’. De Zweedse premier kon om parlementaire redenen niet instemmen met de verklaring.

•    Voorafgaand aan de Europese Raad vond overleg plaats met de kersverse voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz (klik hier voor zijn inbreng).  Op zijn wensenlijstje staan een belasting op financiële transacties, euro-obligaties en een European growth initiative (dit houdt in dat met fondsen uit de EU-begroting gericht economische groei gestimuleerd kan worden).