Europese Raad over Brexit, migratie en Oekraïne

Contentverzamelaar

Europese Raad over Brexit, migratie en Oekraïne

De Europese Raad stond in belangrijke mate in het teken van de uitslag van het Britse referendum over EU-lidmaatschap. Daarnaast sprak de Europese Raad over de Europese economie, het migratie-vraagstuk en externe betrekkingen. Ook is gesproken over de uitslag van het Nederlandse referendum.

Britse referendum over EU-lidmaatschap

Over de gevolgen van het Britse referendum werd gesproken tijdens het diner in aanwezigheid van de Britse minister-president. Hij heeft de achtergronden geschetst bij de verkiezingsuitslag en aangegeven dat hij de kennisgeving op basis van artikel 50 van het EU Verdrag – noodzakelijk voor de start van de uittredingsonderhandelingen - zal overlaten aan zijn opvolger. De regeringsleiders waren verenigd in hun teleurstelling over de uitkomst, maar gaven aan de wil van de meerderheid van de Britse kiezers te respecteren. Het VK is opgeroepen zo snel als mogelijk over te gaan tot het doen van voornoemde kennisgeving, teneinde een lange periode van onzekerheid te vermijden. Tegelijkertijd bestond er bij veel leden van de Europese Raad, waaronder ook de Nederlandse minister-president,

begrip voor het feit dat de Britse politiek en samenleving enige tijd nodig zullen hebben om orde op zaken te stellen. De Europese Raad heeft duidelijk uitgesproken dat er geen sprake kan zijn van onderhandelingen voordat de kennisgeving ex artikel 50 EU-verdrag is gedaan. Daarbij is onderstreept dat toegang tot de interne markt verbonden is met de vier vrijheden (goederen, diensten, kapitaal en personen). De wens is tevens uitgesproken om ook in de toekomst nauwe relaties met het VK te onderhouden.

Door vele leden van de Europese Raad werd aangegeven dat de uitslag van het Britse referendum een wake up call moet zijn voor alle lidstaten. De negatieve gevoelens over de Europese Unie die in het Britse referendum aan het licht kwamen, leven ook in andere lidstaten. Er is daarom besloten tot een reflectieproces over de Europese Unie, gericht op hervormingen in lijn met de Strategische Agenda.

Daartoe zal een informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders worden gehouden op 15 september in Bratislava. De minister-president heeft ervoor gepleit dat dit reflectieproces zich vooral richt op de vraag hoe de Unie beter kan functioneren en resultaten kan boeken. Een EU die banen helpt creëren, onder meer door een diepere, eerlijke interne markt, en die meerwaarde biedt bij de gezamenlijke aanpak van gedeelde uitdagingen zoals op het gebied van veiligheid en stabiliteit, migratie, klimaat en energie is immers de meest aangewezen weg om zichtbaar te maken wat de Europese samenwerking voor mensen betekent.

Nederlandse referendum over het Associatie-akkoord met Oekraïne

De minister-president heeft de situatie uiteengezet als gevolg van de uitslag van het referendum in Nederland van 6 april jl. Hij heeft aangegeven dat het akkoord nu niet zonder meer geratificeerd kan worden. Daarbij heeft hij een aantal van de zorgen genoemd zoals die aan de orde zijn gekomen tijdens het maatschappelijk debat in aanloop naar het referendum, zoals de zorg dat dit associatieakkoord impliceert dat Oekraïne op termijn lid wordt van de EU, de zorg dat dit akkoord leidt tot omvangrijke additionele financiële verplichtingen en de vrees dat militaire samenwerking ook een veiligheidsgarantie voor Oekraïne betekent. Er zal een bevredigende oplossing gevonden moeten worden die tegemoet komt aan zorgen als deze. De minister-president heeft daarbij aangegeven dat deze oplossing een juridisch bindend karakter dient te hebben. Tevens heeft hij benadrukt dat Nederland een dergelijke oplossing niet op de lange baan wil schuiven. Er is in de conclusies overeengekomen dat zo spoedig mogelijk een oplossing gevonden wordt die de opgekomen zorgen adresseert.

Migratie

De Europese Raad bevestigde zijn geïntegreerde benadering waarin op alle elementen van migratie een actieve inzet nodig is. De minister-president heeft zich sterk uitgesproken voor deze aanpak, van het volledig toepassen van de afspraken van Schengen en het voorkomen van doorwuif-praktijken tot het duurzaam bestrijden van de onderliggende redenen voor migratie.

Specifiek besprak de Europese Raad de EU-Turkije-afspraken en de ontwikkelingen in Griekenland en Turkije. De Europese Raad stelde vast dat de aantallen irreguliere migranten vanuit Turkije significant zijn afgenomen. De Europese Raad onderstreepte het belang van de zorgvuldige implementatie van de gemaakte afspraken. Daarbij is ook benadrukt dat terugkeer naar Turkije mogelijk is en moet plaatsvinden binnen de Europese en internationale regels. Tegelijkertijd is een oproep gedaan om te blijven werken aan relocatie van asielaanvragers binnen Europa en het boeken van resultaten op hervestiging vanuit andere landen, waaronder Turkije, om op die manier bij te dragen aan legale wegen voor migratie.

De Europese Raad boog zich ook over de externe migratiedruk elders en de aanpak van de externe dimensie van migratie, in het bijzonder wat betreft de centraal Mediterrane route. De Raad besloot deze inzet te versterken met acties voor onmiddellijke effecten en voor de langere termijn, waarbij alle effectieve instrumenten kunnen worden ingezet. Daarbij zet Europa in op echte partnerschappen met individuele landen van herkomst, transit en andere derde landen. Samenwerking op terug- en overname zal een belangrijke test zijn voor dat partnerschap tussen die landen en Europa. De Europese Raad heeft Hoge Vertegenwoordiger Mogherini aangewezen om - samen met de Commissie en de Raad - leiding te geven aan het boeken van resultaten op weg naar een volgende Europese Raad.

Meer info: