Europese Rekenkamer publiceert Duurzaamheidsrapport 2022

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer publiceert Duurzaamheidsrapport 2022

Het Duurzaamheidsrapport biedt een overzicht van de inspanningen van de Europese Rekenkamer om de impact van haar werkzaamheden op het milieu te optimaliseren en geeft tevens informatie over de resultaten van activiteiten van de Europese Rekenkamer op onder meer economisch, esthetisch en bestuurlijk gebied en op het terrein van naleving van wet- en regelgeving, zowel intern als extern.

Het gaat om het op 30 mei 2023 door de Europese Rekenkamer (ERK) gepresenteerde Duurzaamheidsrapport 2022.

De ERK brengt met diverse Activiteitenverslagen jaarlijks verslag uit over de werkzaamheden van de ERK. Het Jaarlijks activiteitenverslag van de ERK biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten en prestaties van de ERK gedurende het jaar en beschrijft de voornaamste ontwikkelingen in haar controleomgeving en interne organisatie. Het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag bevat informatie die van belang is voor de institutionele belanghebbenden van de ERK en de EU-burgers, over de praktijken en het gedrag van de ERK op het gebied van duurzaamheid. Het biedt een overzicht van de economische, ecologische en sociale impact van de activiteiten van de ERK.

Achtergrond
De ERK behartigt de financiële belangen van EU-burgers door onder andere de effectiviteit en legaliteit van handelingen van de EU te beoordelen. Op deze manier beoogt de ERK het vertrouwen van burgers in de EU te vergroten en optimaal te reageren op de huidige en toekomstige uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd.
Het rapporteren over duurzaamheidsprestaties van de ERK vormt een essentieel onderdeel van het informeren van de institutionele belanghebbenden en EU-burgers. In het gepresenteerde Duurzaamheidsrapport 2022, dat voortbouwt op het rapport van 2021, is onder meer te lezen dat de ERK zich blijft inzetten op het gebied van duurzaamheid, verantwoording en transparantie. Daarnaast blijkt uit het rapport dat de ERK zich blijft aanpassen aan de huidige uitdagingen van de EU. Bovendien brengt het rapport de economische, ecologische en sociale resultaten van de werkzaamheden van de ERK in kaart.

Economische prestaties van de ERK
Verslaglegging over de economische prestaties van de ERK zijn te vinden in het Jaarlijkse activiteitenverslag van de ERK over 2022, dat begin mei 2023 werd gepresenteerd. Door publicatie van 29 zogenoemde ‘Speciale verslagen’ in 2022 over veel van de uitdagingen waarmee de EU op de verschillende terreinen wordt geconfronteerd – zoals klimaat, cyberveiligheid, rechtsstaat en democratie – beoogt de ERK positief bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Verder verstrekt het Duurzaamheidsrapport 2022 informatie over doorlopen aanbestedingsprocedures bij de ERK. Bovendien blijkt dat de ERK in 2022 tientallen trainingen heeft gegeven op het gebied van corruptie- en fraude preventie.

Ecologische prestaties
Uit het Duurzaamheidsrapport 2022 volgt dat de ERK zich ook op het gebied van het milieu inzet voor een duurzame toekomst door interne maatregelen aan te nemen om bijvoorbeeld haar uitstoot te verminderen, het verbruik van elektriciteit en water in haar pand te reduceren en gebruik te maken van hernieuwbare energie. Tevens stimuleert de ERK haar werknemers om bij te dragen aan het behalen van de door haar gestelde milieudoelstellingen middels bijvoorbeeld een “Plant a tree” initiatief.

Sociale prestaties
Tot slot informeert het Duurzaamheidsrapport over de sociale prestaties van de ERK in 2022. Zo garandeert de ERK gelijke mogelijkheden voor haar werknemers en investeert de ERK in het stimuleren van inclusiviteit en diversiteit door middel van trainingen.

Vergelijkingstool
Het Duurzaamheidsrapport verstrekt eveneens een zogeheten GRI-inhoudsindex (Global Reporting Initiative) waarin de voornoemde economische, ecologische en sociale resultaten schematisch zijn weergegeven. De GRI-inhoudsindex geeft op die manier de gerapporteerde informatie inzichtelijk weer, zodat deze gemakkelijk vergelijkbaar is met de duurzaamheidsprestaties van andere organisaties die gebruik maken van een GRI-inhoudsindex.

Meer informatie:
Website Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Klimaat en Milieu