Europese Rekenkamer ziet mogelijkheden voor verbetering van de prestaties van de EU-begroting

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer ziet mogelijkheden voor verbetering van de prestaties van de EU-begroting

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) bestaan er aanzienlijke verschillen in de mate van integratie door de Europese Commissie van de overkoepelende beleidsprioriteiten van de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling en digitale transitie. Er bestaan aanzienlijke verschillen in de manier waarop de Commissie meet in hoeverre de EU-begroting bijdraagt aan de vijf belangrijkste horizontale beleidslijnen en rapporteert over de verwezenlijking ervan.

Dit blijkt uit het verslag van de ERK van 14 november 2022 betreffende de prestaties van de EU-begroting — Stand van zaken eind 2021. Het verslag is beschikbaar op de website van de ERK.

Achtergrond
De Europese Commissie streeft horizontale beleidsprioriteiten voor de diverse uitgavenprogramma’s na. Zij heeft voor ogen deze geleidelijk te integreren in het ontwerp en de uitgaven van de EU-begroting om te waarborgen dat de uitgavenprogramma’s hiertoe, en niet alleen tot hun eigen programmadoelstellingen bijdragen. Het is van belang horizontale beleidsmaatregelen een vast onderdeel te maken van de manier waarop de uitgavenprogramma’s van de EU worden opgezet, uitgevoerd en beoordeeld, om de toewijzing van middelen voor verschillende prioriteiten zo transparant mogelijk te maken en een breed overzicht te geven van de prestaties van de EU-begroting.

Dit jaar brachten de auditors van de ERK voor het eerst verslag uit over de horizontale prioriteiten van de EU als geheel. Zij hebben een selectie van elf programma’s onderzocht die 90 procent van de tot eind 2021 verrichte betalingen in het kader van vier rubrieken van haar meerjarenbegroting uitmaken. De vijf prioriteiten zijn relevant voor de huidige meerjarenuitgaven van de EU tot 2027.

Het verslag over de prestaties van de EU-begroting
In het kader van het onderzoek van de ERK voor het verslag rapporteerde de Europese Commissie dat zij belangrijke overkoepelende EU-beleidsprioriteiten volledig had geïntegreerd in de EU-begrotingsprogramma’s. De auditors van de ERK constateerden aanzienlijke verschillen tussen klimaat en biodiversiteit enerzijds en gender anderzijds.

Hoewel de vijf horizontale prioriteiten in verschillende mate waren geïntegreerd in de EU uitgavenprogramma’s, bijvoorbeeld die met betrekking tot onderzoek, landbouw en regionale ontwikkeling, stellen de auditors in het verslag vast dat de Commissie te positieve conclusies had getrokken over de geboekte vooruitgang in de richting van de streefdoelen voor mainstreaming.

De prioriteiten voor klimaat en biodiversiteit waren over het geheel genomen adequaat geïntegreerd, terwijl de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de digitale transitie gedeeltelijk waren geïntegreerd. Gender was daarentegen in veel mindere mate geïntegreerd en is de prioriteit die het minst gemainstreamd is in de EU-begroting volgens de auditors. Voor klimaat en biodiversiteit heeft de Commissie methoden ontwikkeld om de uitgaven in het kader van meerdere programma’s te traceren om na te gaan en te rapporteren hoeveel zij eraan besteedt, en beschikt zij over een kader voor het meten van de bijdrage vanuit de EU-begroting. De auditors stellen in het verslag dat de rapportage van de Commissie op dit vlak niet accuraat is omdat de Commissie rapporteert bij benadering en omdat de auditors tekortkomingen hebben geselecteerd op het gebied van overschatting van uitgaven.

Volgens de auditors rapporteert de Commissie beperkte informatie over de bijdrage van EU-programma’s aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de digitale transitie, terwijl de regelingen voor het meten van de bijdrage ervan aan gendergelijkheid wel zijn verbeterd, maar nog steeds beperkingen kennen. De Commissie traceert uitgaven aan klimaat en biodiversiteit, en is begonnen dit te doen voor gender. Maar de auditors concluderen dat de Commissie weinig informatie verstrekt over de vraag of de EU-uitgaven aan meerdere prioriteiten tegelijkertijd bijdragen.

Ook missen de auditors een meting van de Commissie over wat EU-uitgaven opleveren in de zin van feitelijke impact op horizontale prioriteiten, hoewel de Commissie wel werkt aan een proefproject om dergelijke uitkomsten te meten.

Meer informatie:

Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Begroting