Eurostat presenteert statistisch overzicht van de bereikte vooruitgang in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Contentverzamelaar

Eurostat presenteert statistisch overzicht van de bereikte vooruitgang in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het bureau voor de statistiek van de Europese Unie concludeert dat de EU de afgelopen vijf jaar voor de meeste SDG-doelstellingen vooruitgang heeft geboekt, overeenkomstig de prioriteiten van de Europese Commissie op belangrijke beleidsterreinen zoals de Europese Green Deal, de digitale strategie en het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Bij het bereiken van sommige doelstellingen is sneller vooruitgang geboekt dan bij andere. Bij enkele specifieke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen was er achteruitgang.

Het gaat om het rapport van Eurostat genaamd “ Sustainable development in the European Union — 2022 monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context ” (EN). Geconstateerd wordt dat het instrument NextGenerationEU dat de Europese Commissie in reactie op de COVID-19-pandemie heeft uitgewerkt, en de hervormingen en investeringen waarin de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten voorzien, tevens een belangrijke bijdrage gaan leveren om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals (SDG’s) in de EU in de toekomst te verwezenlijken.

Achtergrond
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staan al geruime tijd centraal in de Europese beleidsvorming. Zij zijn verankerd in de Europese Verdragen en geïntegreerd in belangrijke projecten, sectorale beleidsmaatregelen (zoals de Mededeling van de Commissie uit 2016 over Europese duurzaamheidsdoelstellingen) en initiatieven van de Commissie-Von der Leyen. De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zie website Europese Commissie), die in  september 2015  door de Verenigde Naties werden goedgekeurd, hebben een nieuwe impuls gegeven aan de wereldwijde inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken.

De EU heeft zich verbonden de Agenda 2030 te verwezenlijken en uit te voeren, zoals uiteengezet in “ De Europese Green Deal ” en het werkdocument van de diensten van de Commissie uit 2020 “ Delivering on the UN's Sustainable Development Goals — A comprehensive approach ” (EN).

Het nu verschenen rapport van Eurostat is alweer de zesde jaarlijkse monitoring, waarmee Eurostat in 2017 is begonnen. Zij is gebaseerd op de indicatoren voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de EU die zijn ontwikkeld om de vooruitgang bij het bereiken van de doelstellingen in een EU-context te monitoren (zie ook de informatie van de Europese Commissie over specifieke EU-indicatoren en over de databank met indicatoren).

Belangrijkste bevindingen
Volgens het rapport heeft de EU de afgelopen vijf jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bereiken van vijf duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en gematigde vooruitgang bij de meeste andere. Meer in het bijzonder:

  • Net als in de vorige jaren is de EU de grootste vooruitgang blijven boeken bij het bevorderen van vrede en persoonlijke veiligheid op haar grondgebied, door de toegang tot de rechter en het vertrouwen in de instellingen te verbeteren. Het aandeel van de EU-bevolking dat melding doet van criminaliteit, geweld en vandalisme in de buurt is gedaald. Bovendien is het aandeel van de EU-bevolking dat het rechtsstelsel in zijn land als voldoende onafhankelijk beschouwt, gestegen.
  • Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting, de economie en de arbeidsmarkt, schone en betaalbare energie en innovatie en infrastructuur. De beschikbare gegevens op het gebied van armoede hebben gedeeltelijk betrekking op de periode vóór de pandemie en geven de gevolgen daarvan daarom nog niet volledig weer.
  • De gunstige beoordeling van doelstelling schone en betaalbare energie hing sterk samen met een aanzienlijke daling van het energieverbruik in 2020 als gevolg van aan COVID-19 gerelateerde beperkingen van het openbare leven en een lagere economische activiteit. Daarom kon de EU haar energie-efficiëntiedoelstelling voor 2020 halen en lijkt zij, op basis van de tot dusver geboekte vooruitgang, op schema te liggen om haar doelstelling voor 2030 te halen. Bovendien is het gebruik van hernieuwbare energie voortdurend toegenomen; het aandeel daarvan is sinds 2005 verdubbeld. De invoer van fossiele brandstoffen dekt echter nog steeds meer dan de helft van de vraag naar energie in de EU en het lagere energieverbruik van 2020 zal waarschijnlijk slechts tijdelijk zijn.
  • Ook werd de vooruitgang bij de doelstelling inzake economie en arbeidsmarkt positief beïnvloed door de sterke economische groei en de goede prestaties van de arbeidsmarkt in 2021.
  • De vooruitgang bij het bereiken van de doelstellingen op het gebied van gezondheid en welzijn, leven in het water, gendergelijkheid, duurzame steden en gemeenschappen, minder ongelijkheid, verantwoorde consumptie en productie, kwaliteitsonderwijs, klimaatactie en het elimineren van honger was beperkt.
  • De algemene beoordeling van de vooruitgang van de EU op het gebied van partnerschappen en schoon water en sanitair was neutraal.
  • Ten slotte is de afgelopen vijf jaar een lichte achteruitgang ten opzichte van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld voor het leven op het land, wat erop wijst dat ecosystemen en biodiversiteit onder druk bleven staan door menselijke activiteiten. Hoewel zowel het bosgebied van de EU als de beschermde gebieden op het land een beetje groter zijn geworden, is de druk op de biodiversiteit blijven toenemen. Het vóórkomen van vogels van alledaagse soorten is bijvoorbeeld een indicator voor biodiversiteit, omdat veel van deze vogels voor hun voortplanting en voedsel specifieke habitats nodig hebben, waar vaak ook veel bedreigde planten- en diersoorten te vinden zijn. Sinds 2000 is het aantal vogels van alledaagse soorten gedaald. Na jaren van achteruitgang lijkt het er op dat hun aantallen zich beginnen te stabiliseren.

De indicator voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de EU wordt elk jaar herzien. De voor het rapport van 2022 vastgestelde indicator is herzien om die in overeenstemming te brengen met het  8e milieuactieprogramma  en de nieuwe doelstellingen van het  actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten . Er is ook een betere analyse van de overloopeffecten met betrekking tot de CO2-emissies, de bodemvoetafdruk, de materiaalvoetafdruk en de bruto toegevoegde waarde die buiten de EU door consumptie in de EU worden gegenereerd. Tot slot bevat het rapport een specifieke analyse van de impact van COVID-19 op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Milieu