Eurowob een academische aangelegenheid?

Contentverzamelaar

Eurowob een academische aangelegenheid?

In 2007 heeft de Europese Commissie 4196 verzoeken in het kader van de Eurowob ontvangen, acht procent meer dan in 2006. Dertig procent van de verzoeken komt vanuit de academische wereld, inmiddels de grootste groep verzoekers. Journalisten nemen 3 procent voor hun rekening. De belangrijkste reden voor weigering blijft de bescherming van de besluitvorming binnen de Commissie, vooral in het kader van inspecties en onderzoeken. De Commissie publiceerde onlangs haar verslag over de toepassing van de Eurowob in 2007.

Een weigeringsgrond die in opkomst is, is de bescherming van de internationale betrekkingen en de bescherming van commerciële belangen (10,98% weigeringen tegenover 7,06% in 2006). 13 mensen stapten naar de Europese Ombudsman na een weigering. Bij het Hof van Justitie kwamen in 2007 15 beroepschriften binnen, waaronder 6 hogere voorzieningen.

2007 was ook een belangrijk jaar voor de Eurowob vanwege de uitspraak van het Hof van Justitie op 18 december 2007 in de zaak Zweden/Commissie (C-64/05). In deze zaak bepaalde het Hof dat de verklaring van een lidstaat dat indien dwingende redenen van groot openbaar belang de openbaarmaking van documenten verhindert, een EU-instelling niet automatisch ontslagen is van de verplichting een eigen afweging te maken.

In haar jaarverslag geeft de Commissie een overzicht van de belangrijkste zaken van 2007 waarin het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg verordening 1049/2001 hebben uitgelegd.

– Wanneer in een lopende rechtszaak nog geen rechtszitting heeft plaatsgevonden, is de uitzondering ten behoeve van de bescherming van gerechtelijke procedures van toepassing zonder dat de instelling elk concreet document moet onderzoeken.
– De uitzondering ten behoeve van onderzoeken bij inbreukprocedures op het communautaire recht is ook van toepassing in de periode tussen de rechtszitting en het arrest. Na het arrest van het Hof is deze reden in beginsel niet meer geldig.
– De toegang tot documenten die persoonsgegevens bevatten, valt onder de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001. De bescherming van perssoonsgegevens waarin bij artikel 4, lid 1, onder b), is voorzien, heeft alleen betrekking op die persoonsgegevens waarvan de openbaarmaking concreet en daadwerkelijk een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer en integriteit van het individu.
– Voorts heeft het Hof de interpretatie van het Gerecht verworpen in verband met het recht van een lidstaat om zich te verzetten tegen openbaarmaking van documenten die van de lidstaat afkomstig zijn, in die zin dat de lidstaat verplicht is zijn verzet te motiveren, rekening houdend met de uitzonderingen waarin de verordening voorziet.

Uiteindelijk wordt in 72.71% van de gevallen de informatie volledig openbaar gemaakt.
In 4,42% van de gevallen kwam het verzoek uit Nederland. Nederland neemt hiermee een zesde plaats in.

Inmiddels heeft de Commissie een voorstel voor een nieuwe Eurowob-verordening ingediend bij de Raad en het Parlement.