Evaluatie van de Europese Commissie over het kwaliteitskader voor stages uitgebracht

Contentverzamelaar

Evaluatie van de Europese Commissie over het kwaliteitskader voor stages uitgebracht

De evaluatie beoordeelt de uitvoering van het bestaande kwaliteitskader en de bijdrage ervan aan hoogwaardigere stages in de EU en doet suggesties voor verbeteringen. Later in 2023 zal de Commissie initiatief nemen om het kwaliteitskader voor stages te actualiseren en daarbij een aantal kwesties zoals eerlijke beloning en toegang tot sociale bescherming aan de orde stellen.

Het gaat om de evaluatie van het bestaande kwaliteitskader voor stages uit 2014, die op 10 januari 2023 werd gepubliceerd. Het evaluatierapport uit 2023 is hier (EN) in te zien.

Stages helpen jongeren om praktische ervaring op te doen en ze vergemakkelijken hun toegang tot de arbeidsmarkt. 85 procent van de voor de evaluatie ondervraagde jongeren gaven aan dankzij stages professioneel nuttige zaken te hebben kunnen leren. Ook blijkt uit de evaluatie dat het bestaande EU-kwaliteitskader voor stages – een aanbeveling van de Raad uit 2014- een belangrijk referentiepunt is voor lidstaten om voor hoogwaardige stages te zorgen. De overgrote meerderheid van de geraadpleegde partijen – onder meer nationale autoriteiten, openbare diensten voor arbeidsvoorziening, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en jongeren – is van mening dat het kader en de eerder aanbevolen 21 kwaliteitsbeginselen voor stages nog steeds relevant zijn. Toch kunnen de toepassing, de monitoring en de handhaving van de kwaliteitsbeginselen nog worden verbeterd.  

In het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten is de evaluatie van deze aanbeveling van de Raad reeds aangekondigd, met name wat de arbeidsomstandigheden betreft. Overeenkomstig het in oktober 2022 verschenen werkprogramma van de Commissie voor 2023, en op grond van de verrichte evaluatie, zal de Commissie in de loop van 2023 een update van het kwaliteitskader voorstellen. De update moet een belangrijke bijdrage leveren aan het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 en de opleiding van jongeren en hun integratie op de arbeidsmarkt bevorderen.

Achtergrondinformatie
De aanbeveling van de Raad uit 2014 inzake het EU-kwaliteitskader voor stages heeft tot doel om jongeren bij de overgang van onderwijs of werkloosheid naar werk te helpen via hoogwaardige stages waarbij vaardigheden kunnen worden ontwikkeld en werkervaring opgedaan. De aanbeveling is een aanvulling op andere initiatieven van de Commissie ter bevordering van de werkgelegenheid van jongeren, zoals de versterkte jongerengarantie (zie voor meer informatie ook de webpagina van de Commissie over stages).

De aanbeveling noemt 21 kwaliteitsbeginselen voor stages. Lidstaten wordt aanbevolen deze beginselen in de praktijk te brengen met het oog op hoogwaardig onderricht en adequate arbeidsomstandigheden. Het gaat onder meer om schriftelijke stageovereenkomsten, duidelijke leerdoelstellingen, transparante informatie over beloning en sociale bescherming.

Update van het kwaliteitskader met het oog op betere stages
De in januari 2023 gepresenteerde evaluatie door de Commissie van het kwaliteitskader voor stages uit 2014 is gebaseerd op een studie over de uitvoering van het kader in de lidstaten, de resultaten van verschillende raadplegingen van belanghebbenden (onder meer de sociale partners op nationaal en EU-niveau) en een analyse van de resultaten van een enquête onder meer dan 1800 stagiairs.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat:

  • het kwaliteitskader voor stages de lidstaten heeft geholpen beleids- en wetgevingswijzigingen door te voeren. Er is nog ruimte voor verbetering bij de praktische toepassing van het kader.
  • sinds 2014 meer jongeren stage lijken te lopen in andere EU-landen. De kosten van het levensonderhoud in het buitenland en het gebrek aan relevante informatie vormen echter een belemmering voor grensoverschrijdende stages.
  • een aantal geraadpleegde partijen voorstellen de kwaliteitscriteria van het kader aan te scherpen, bijvoorbeeld wat betreft eerlijke beloning, toegang tot sociale bescherming, betere aanpassing aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (zoals afstandswerk) en meer aandacht voor digitale vaardigheden.
  • sommigen stellen ook voor om stagiairs tijdens en na hun stage beter te ondersteunen, bijvoorbeeld via mentorschap of om het bereik van het kwaliteitskader voor stages uit te breiden.
  • het zaak is vergelijkbare gegevens te verzamelen over de prevalentie, de kwaliteit en de aard van stages in de lidstaten en over het effect ervan op de werkgelegenheid van jongeren.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: 2023 wordt het Europees jaar van de vaardigheden (27 oktober 2022)