Financiële diensten online of per telefoon veiliger door nieuwe EU-richtlijn

Contentverzamelaar

Financiële diensten online of per telefoon veiliger door nieuwe EU-richtlijn

De nieuwe richtlijn geeft consumenten het recht om om menselijke tussenkomst te vragen op websites die gebruikmaken van automatische informatiehulpmiddelen. Daarnaast voorziet de nieuwe richtlijn in een vergemakkelijking van het herroepingsrecht van op afstand gesloten overeenkomsten.

Achtergrond

Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (hierna: de richtlijn) heeft tot doel het vrije verkeer van financiële diensten binnen de interne markt te waarborgen door bepaalde regels inzake consumentenbescherming op dit gebied te harmoniseren. Voor zover er geen product-specifieke EU-wetgeving of horizontale EU-regels voor de specifieke financiële dienst aan de consument bestaan, is de richtlijn horizontaal van toepassing op alle bestaande of toekomstige bancaire, krediet-, verzekerings-, persoonlijke pensioen-, beleggings- of betalingsdiensten waarover een overeenkomst is gesloten door middel van communicatie op afstand (dat wil zeggen zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument).

In de richtlijn is bepaald welke informatie voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst op afstand aan de consument moet worden verstrekt (precontractuele informatie), zij verleent de consument voor bepaalde financiële diensten een herroepingsrecht en bevat regels inzake niet-gevraagde diensten en niet-gevraagde mededelingen.

Op 11 mei 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de richtlijn uit 2002 in te trekken en om bepaalde aspecten in verband met consumentenrechten die betrekking hebben op op afstand gesloten overeenkomsten inzake financiële diensten op te nemen in het toepassingsgebied van de richtlijn consumentenrechten (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel is richtlijn 2023/2673 (hierna: de nieuwe richtlijn) aangenomen. De nieuwe richtlijn is op 28 november 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De nieuwe richtlijn

De nieuwe richtlijn verbetert de regels voor het openbaar maken van informatie en moderniseert de precontractuele informatieverplichtingen. De lidstaten behouden de mogelijkheid om nog strengere nationale regels op te leggen.

Daarnaast geeft de nieuwe richtlijn consumenten het recht om om menselijke tussenkomst te vragen op websites die gebruikmaken van automatische informatiehulpmiddelen, zoals robotadvies of chatbots. Verder vergemakkelijkt de nieuwe richtlijn de uitoefening van het herroepingsrecht van op afstand gesloten overeenkomsten door een herroepingsfunctie in de interface van de dienstverlener.

Tenslotte introduceert de nieuwe richtlijn extra bescherming voor consumenten tegen duistere patronen (een gebruikersinterface die is ontworpen om gebruikers te verleiden tot ongeplande dingen, zoals het kopen van producten waar ze niet naar op zoek waren).

Meer informatie: