Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de EU en de lidstaten gepubliceerd

Contentverzamelaar

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de EU en de lidstaten gepubliceerd

De lidstaten voeren hun economisch beleid in het kader van de door de Raad vastgestelde globale richtsnoeren. Op 12 april 2024 heeft de Raad de globale richtsnoeren voor de periode 2024/2025 vastgesteld.

De EU-lidstaten zijn zelf bevoegd voor hun economisch beleid, maar zij dienen dit beleid wel te coördineren binnen de EU. De lidstaten coördineren hun economisch beleid in het kader van de door de Raad vastgestelde globale richtsnoeren. De voorschriften voor de vaststelling van de globale richtsnoeren zijn neergelegd in artikel 121, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag (zie dit ECER-dossier voor meer informatie).

Op 12 april 2024 nam de Raad een aanbeveling aan waarin de globale richtsnoeren voor de periode 2024-2025 zijn opgenomen. De aanbeveling is op 23 april 2024 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd. In de aanbeveling worden de lidstaten opgeroepen om onder meer de volgende acties te ondernemen:

  • Een gecoördineerd en prudent begrotingsbeleid te voeren om de schuld op een prudent niveau te houden of de schuldquotes op een plausibel neerwaarts pad te brengen;
  • Een hoog niveau van overheidsinvesteringen in stand te houden om de groene en de digitale transitie te ondersteunen en de productiviteit, het concurrentievermogen en de economische en sociale veerkracht te versterken;
  • In overeenstemming met de nationale praktijken en met inachtneming van de rol van de sociale partners, loonontwikkelingen te ondersteunen die het verlies aan koopkracht verzachten, met name voor mensen met een laag inkomen, waarbij de risico’s van inflatie en voor de dynamiek van het concurrentievermogen terdege in aanmerking wordt genomen en aanhoudende verschillen binnen de eurozone worden vermeden;
  • Investeringsbelemmeringen weg te nemen om het tekort aan investeringen in de groene en de digitale transitie te verkleinen;
  • De macrofinanciële stabiliteit veilig te stellen, de kredietkanalen voor de economie in stand te houden en het risico van financiële fragmentatie te vermijden.

Meer informatie: