Grenseffecten voortaan meenemen als verplichte kwaliteitseis in de belangenafweging bij nieuw beleid en regelgeving

Contentverzamelaar

Grenseffecten voortaan meenemen als verplichte kwaliteitseis in de belangenafweging bij nieuw beleid en regelgeving
In nieuwe voorstellen voor beleid en regelgeving moeten voortaan grenseffecten – indien deze aan de orde zijn – worden meegenomen als verplichte kwaliteitseis in de totale belangenafweging. Op deze manier worden de gevolgen van nieuw of gewijzigd beleid en nieuwe wet- en regelgeving voor burgers, bedrijven en overheden in de grensregio’s inzichtelijk gemaakt.

Om deze kwaliteitseis in de belangenafweging mee te kunnen nemen is het hierbij bruikbare instrument voor de Rijksoverheid, het IAK ( Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving ), aangepast. De wijzigingen zijn voorbereid door de Interdepartementale Werkgroep IAK . Via de website van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken (KCWJ) zijn het aangepaste IAK en informatie over Grenseffecten , alsmede een Leidraad Grenseffecten , beschikbaar.

Beleid en regelgeving kunnen andere gevolgen hebben in de regio’s grenzend aan Duitsland en/of België dan in de rest van Nederland. Dit kan voorkomen wanneer het beleid of de regelgeving verschilt van beleid of regels in de buurlanden of wanneer bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vrij verkeer van personen, goederen en diensten over de grens worden beïnvloed. Er kunnen dan gevolgen (grenseffecten) ontstaan uit dergelijk (voorgenomen) beleid of regelgeving voor vooral grensregio’s, door de nabijheid van het buurland en het belang van dagelijkse activiteiten over de grens. Er is daarom sprake van een grenseffect als het voorgenomen beleid effect heeft op het vrije verkeer van personen, goederen en/of kapitaal of als het voorgenomen beleid zorgt voor een (nieuw of ander) verschil op dat terrein met (een van) de buurlanden.

Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenzen aan een buurland. Daarom is het noodzakelijk dat de betrokken (beleids)medewerkers de impact van nieuwe voorstellen voor beleid en regelgeving op (de effecten voor) grensregio’s integraal afwegen. Met het stellen van de kwaliteitseis in het IAK is het verplicht geworden om bij het opstellen van nieuw of gewijzigd beleid of bij het opstellen van nieuwe wet- of regelgeving aandacht te besteden aan deze grenseffecten. De leidraad Grenseffecten kan behulpzaam zijn bij het uitvoeren van deze grenseffectentoets.

Meer informatie:

  • Website van het KCWJ
  • ECER-bericht - Voortgang van de samenwerking in de grensregio’s (10 maart 2020)