Groen licht voor herziening van EU-regels voor trans-Europese energie-infrastructuur

Contentverzamelaar

Groen licht voor herziening van EU-regels voor trans-Europese energie-infrastructuur

De herziening van de TEN-E-verordening heeft tot doel de grensoverschrijdende energie-infrastructuur te moderniseren en koolstofvrij te maken. Onder meer de steun voor nieuwe aardgas- en olieprojecten wordt stopgezet. Daarnaast komen er verplichte duurzaamheidscriteria voor alle projecten.

In 2013 is een kader ingericht voor de planning van de grensoverschrijdende energie-infrastructuur. Het kader heeft tot doel de energie-infrastructuur van Europa te moderniseren en uit te breiden teneinde de gefragmenteerde interconnecties tussen lidstaten aan te pakken, hun isolement van de gas- en elektriciteitsnetwerken te beëindigen, de energievoorziening, -bronnen en -routes van de EU veilig te stellen en te diversifiëren en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Dat kader is vastgelegd in de zogenoemde TEN-E-verordening (2013).

De TEN-E-verordening voorziet in regels voor het in kaart brengen en tijdig ontwikkelen van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s). Die verordening verplicht de lidstaten bovendien de vergunningverleningsprocedures voor projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) te stroomlijnen. Daarnaast bevat de verordening de voorwaarden voor het verkrijgen van financiële steun vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Het huidige TEN-E-kader is volgens de Commissie onvoldoende toegespitst op de te verwachten veranderingen in het energiesysteem. Die veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe politieke context, met name met betrekking tot de EU-doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Commissie heeft in december 2020 een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om de TEN-E-verordening te herzien. Het wetgevingsvoorstel is uitgemond in de vaststelling van verordening 2022/869.

Met de nieuwe regels wordt onder meer de steun voor nieuwe aardgas- en olieprojecten stopgezet en komen er verplichte duurzaamheidscriteria voor alle projecten.

Meer informatie: