Herziening detacheringsrichtlijn: Raad zet belangrijke stap in strijd tegen sociale dumping

Contentverzamelaar

Herziening detacheringsrichtlijn: Raad zet belangrijke stap in strijd tegen sociale dumping

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats: dit is een van de kernelementen in het akkoord van de Raad Sociale Zaken over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Andere elementen in het compromis betreffen de uitzondering voor de transportsector, de implementatietermijn en de ingangsdatum.

De Commissie verklaarde na de bijeenkomst van de Raad dat het akkoord eerlijke regels voor iedereen verzekert nu voor gedetacheerde werknemers gelijke voorwaarden als voor lokale werknemers zullen gelden. Hiermee is een belangrijke stap gezet tegen sociale dumping, aldus de Commissie.

De Europese Commissie heeft op 8 maart 2016 een voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) voorgesteld. Het voorstel is gericht op de bevordering van het vrij verkeer van diensten door onduidelijkheid over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden weg te nemen, een gelijk speelveld te creëren en oneigenlijke verdringing van binnenlands arbeidsaanbod tegen te gaan.

Het Ests voorzitterschap is er na een lange vergadering van de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 23 oktober in geslaagd een compromis te bereiken op de lastigste punten. Het Commissievoorstel bevatte een maximale detacheringsduur van 24 maanden. Deze is nu verkort tot 12 maanden met een verlengingsmogelijkheid tot 18 maanden na een gemotiveerde kennisgeving van de onderneming.

De transportsector is van de nieuwe regels uitgezonderd totdat de nog vast te stellen specifieke regels daarvoor in werking treden. Na inwerkingtreding moet de richtlijn binnen 3 jaar worden omgezet in nationale wetgeving, maar hij wordt pas na vier jaar van toepassing.

Verder voorziet de nieuwe richtlijn in bezoldiging van gedetacheerde werknemers overeenkomstig het recht en de praktijken van het gastland, toepassing van algemeen toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten op gedetacheerde werknemers in alle sectoren en gelijke behandeling van werknemers van uitzendbureaus en lokale werknemers.

Alle voorschriften in verband met bezoldiging die van toepassing zijn op lokale werknemers zullen ook van toepassing moeten zijn op gedetacheerde werknemers. De bezoldiging zal niet alleen de minimumlonen omvatten, maar ook andere elementen zoals bonussen of toelagen.

Het platform tegen zwartwerk zal worden gebruikt ter bestrijding van fraude en misbruik en ter verbetering van de uitwisseling van informatie en de administratieve samenwerking tussen de lidstaten.

Het Europees Parlement heeft inmiddels ingestemd met het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en meteen groen licht heeft gegeven om in november te starten met de onderhandelingen in de ‘trilogen’ tussen EP, Raad en Commissie over de voorgestelde wijzigingen van het voorstel. Opmerkelijk is dat het EP geen "standpunt in eerste lezing" heeft vastgesteld; dit is mogelijk op basis van artikel 69c van zijn reglement van orde.

Meer informatie: