Hongarije voor EU-Hof gedaagd om strafbaar stellen ondersteuning van asiel- en verblijfsaanvragen

Contentverzamelaar

Hongarije voor EU-Hof gedaagd om strafbaar stellen ondersteuning van asiel- en verblijfsaanvragen

De Europese Commissie daagt Hongarije voor het EU-Hof over wetgeving die activiteiten ter ondersteuning van asielaanvragen strafbaar stelt en het recht om asiel aan te vragen verder beperkt. Ook heeft de Commissie Hongarije een schriftelijke aanmaning gestuurd voor het niet verstrekken van voedsel aan personen die wachten op terugkeer en die worden vastgehouden in de Hongaarse transitzones aan de grens met Servië.

Dit blijkt uit het pakket ingebrekestellingen van de Commissie van juli 2019.

Strafbaar stellen ondersteunen bij asiel- en verblijfsaanvragen

In juli 2018 heeft de Commissie Hongarije een schriftelijke aanmaning gestuurd met betrekking tot de zogenaamde "Stop Soros"-wetgeving, die activiteiten ter ondersteuning van asiel- en verblijfsaanvragen strafbaar stelt en het recht om asiel aan te vragen verder beperkt. Gezien het onbevredigende antwoord heeft de Commissie in januari 2019 een met redenen omkleed advies uitgebracht. Na analyse van het antwoord van de Hongaarse autoriteiten was de Commissie van mening dat de meeste punten van zorg nog steeds niet zijn opgelost en heeft zij besloten Hongarije voor het Hof van Justitie van de EU te dagen. De Commissie is met name van mening dat de Hongaarse wetgeving op de volgende punten onverenigbaar is met het EU-recht:

-Het strafbaar stellen van de steun aan asielzoekers: De Hongaarse wetgeving beperkt het recht van asielzoekers om te communiceren met en zich te laten bijstaan door relevante nationale, internationale en niet-gouvernementele organisaties door de ondersteuning van asielaanvragen strafbaar te stellen. Dit is in strijd met de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen.

-Onwettige beperking van het recht op asiel en de invoering van nieuwe gronden voor niet-toelaatbaarheid van asielaanvragen: De nieuwe wet en de grondwetswijziging inzake asiel hebben nieuwe gronden ingevoerd om een asielverzoek niet-ontvankelijk te verklaren, waarbij het recht op asiel wordt beperkt tot personen die rechtstreeks vanuit een plaats waar hun leven of vrijheid in gevaar is, in Hongarije aankomen. Deze bijkomende gronden voor niet-ontvankelijkheid van asielaanvragen sluiten personen uit die Hongarije zijn binnengekomen uit een land waar zij niet zijn vervolgd, maar dat niet voldoet aan de criteria van een veilig derde land. Deze niet-toelaatbaarheidsgronden beperken dus het recht op asiel op een wijze die niet verenigbaar is met het EU- of internationaal recht. Als zodanig zijn de nationale regels in strijd met de EU-richtlijn asielprocedures, de richtlijn asielkwalificaties en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Detentie van repatrianten in de Hongaarse transitzones

Ook heeft de Europese Commissie Hongarije een schriftelijke aanmaning gestuurd over de situatie van personen in de Hongaarse transitzones aan de grens met Servië, van wie het verzoek om internationale bescherming is afgewezen en die wachten op terugkeer naar een derde land. De Commissie is van mening dat hun verplicht verblijf in de Hongaarse transitzones volgens de Terugkeerrichtlijn als detentie moet worden beschouwd. De Commissie stelt vast dat de detentieomstandigheden in de Hongaarse transitzones, met name het achterhouden van voedsel, niet voldoen aan de materiële voorwaarden van de terugkeerrichtlijn en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Gezien de urgentie van de situatie wordt de termijn waarbinnen Hongarije moet reageren op de bezwaren van de Commissie vastgesteld op één maand, waarna de Commissie kan besluiten om een met redenen omkleed advies te sturen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft reeds in verschillende gevallen voorlopige maatregelen goedgekeurd, waarbij Hongarije verplicht werd om voedsel te verstrekken aan personen die in de transitzones worden vastgehouden. In juli 2018 heeft de Commissie Hongarije voor het Hof van Justitie gedaagd in een zaak betreffende de detentie van asielzoekers in de Hongaarse transitzones. De zaak is momenteel aanhangig bij het Hof van Justitie.

Meer informatie

Persbericht (Engels)