Hongarije: zorgen over begroting en fundamentele rechten

Contentverzamelaar

Hongarije: zorgen over begroting en fundamentele rechten

De Europese Commissie vindt dat Hongarije geen effectieve maatregelen heeft genomen om het begrotingstekort op duurzame wijze tot minder dan 3% van het binnenlands bruto produkt terug te dringen, zoals afgesproken in het Stabiliteits- en Groeipact. De Commissie maakt hierbij gebruik van de nieuwe mogelijkheden van het onlangs in werking getreden six-pack (maatregelen inzake economic governance in de EU). Ook vanuit een oogpunt van fundamentele rechten krijgt Hongarije kritiek vanwege een aantal controversiële (grond)wetswijzigingen. De Commissie onderzoekt of er een inbreukprocedure geopend moet worden.

Begrotingstekort

Daar waar België, Cyprus, Malta en Polen doeltreffende maatregelen hebben genomen om hun tekort te reduceren is dat in Hongarije niet het geval, zo vindt de Commissie. De Europese Commissie stelt daarom voor over te gaan tot de volgende fase van de buitensporigtekortprocedure (btp) en beveelt aan dat de Raad van ministers besluit dat geen effectieve maatregelen zijn genomen om het tekort op duurzame wijze tot minder dan 3% van het binnenlands bruto produkt terug te dringen.

Fundamentele rechten

De Hongaarse regering van premier Orbán, wiens politieke partij een grote meerderheid heeft in het Hongaarse parlement, wil een aantal controversiële wetswijzigingen doorvoeren, waaronder ook een grondwetswijziging. Verschillende lidstaten (waaronder Nederland), de Commissie en het Europees parlement toonden zich bezorgd.

Verschillende fracties in het Europees Parlement hebben opgeroepen een zogenoemde ‘artikel 7 procedure’ in te zetten ten aanzien Hongarije. Artikel 7 van het EU-verdrag voorziet in een speciale procedures voor het geval er sprake is van (een duidelijk gevaar voor) een  ernstige schending door een lidstaat van de waarden van de EU. Als de schending voortduurt kan, nadat de Europese Raad hierover besloten heeft, bepaalde rechten van een lidstaat geschorst worden, inclusief het ontnemen van stemrechten.

De zogenoemde ‘artikel 7- procedure’ kan in gang worden gezet door het EP. Het EP moet dan een met redenen omkleed advies aan de Raad presenteren. Volgens artikel 354 EI-werkingsverdrag is hiervoor een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist die de meerderheid van de leden van het Parlement vertegenwoordigt.

De Europese Commissie denkt eerder aan een ‘normale’ inbreukprocedure en onderzoekt momenteel of Hongarije het EU-recht geschonden heeft. Hierbij gaat het volgens de Commissie om:

  • De onafhankelijkheid van de nationale centrale bank;
  • Maatregelen inzake het rechterlijk systeem in Hongarije, in het bijzonder de verplichte pensionering van rechters en openbare aanklagers bij 62 jaar in plaats van 70;
  • De onafhankelijkheid van de nationale toezichthouder inzake bescherming persoonsgegevens.