Huursubsidie ook voor legaal verblijvende derdelander

Contentverzamelaar

Huursubsidie ook voor legaal verblijvende derdelander

Een regeling voor de verdeling van huursubsidie die derdelanders met de status van langdurig ingezetene anders behandelt dan Unieburgers, is volgens het EU-Hof niet in overeenstemming met het EU-recht.

Dit heeft het EU-Hof vastgesteld in de zaak C-571/10, Kamberaj.

Kamberaj is afkomstig uit Albanië en woont sinds 1994 in Italië. In 2009 werd zijn aanvraag voor huursubsidie afgewezen, met de reden dat de bestemde middelen voor derdelanders waren uitgeput. De regels van de Italiaanse provincie Bolzano kennen twee verschillende berekeningen bij het toekennen van huursubsidie, namelijk een voor Unieburgers en een voor derdelanders. De Italiaanse rechter verzoekt het EU-Hof om zich te buigen over de vraag of dit onderscheid toegestaan is onder EU-recht.

Het Hof overweegt dat de provinciale regels een verschil in behandeling met zich meebrengen. Derdelanders worden immers benadeeld doordat het beschikbare bedrag voor hen lager is dan dat voor Unieburgers. Beide groepen bevinden zich bij toekenning van huursubsidie in een vergelijkbare situatie, met dezelfde financiële behoeften.

De Europese richtlijn voor langdurig ingezetenen (richtlijn 2003/109/EG) bepaalt dat langdurig ingezetenen gelijke behandeling genieten op het gebied van sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale bescherming. Volgens het EU-Hof mag het uitgangspunt van gelijke behandeling worden beperkt, behalve wanneer het gaat om de elementaire behoeften zoals voeding, huisvesting en gezondheid. Dit zijn de 'belangrijkste prestaties' waarbij een langdurig ingezetene niet verschillend mag worden behandeld. Het EU-Hof merkt hierbij op dat het EU-Handvest het recht op sociale bijstand en bijstand voor huisvesting erkent en eerbiedigt om iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, een waardig bestaan te verzekeren (artikel 34).

Het is uiteindelijk aan de nationale rechter om vast te stellen of de huursubsidie onderdeel is van de belangrijkste prestaties. De nationale rechter moet daarbij het doel van de huursubsidie, het bedrag ervan, de voorwaarden voor toekenning en de plaats in het Italiaanse stelsel van sociale bijstand voor ogen te worden gehouden.

 Persbericht van het EU-Hof