ICER handleiding Europese openbaarheidsregels

Contentverzamelaar

ICER handleiding Europese openbaarheidsregels

De Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) heeft ten behoeve van de departementen een praktische handleiding en Q&A’s opgesteld over de Europese openbaarheidsregels (de ‘Eurowob’). Departementen krijgen regelmatig met deze regels te maken, bijvoorbeeld als de Commissie in bezit is van documenten afkomstig van de Nederlandse overheid en omgekeerd. Bovendien zijn de regels van belang voor burgers en bedrijven die willen dat een document openbaar wordt gemaakt of juist niet. Het ECER zal in maart in een seminar organiseren over dit onderwerp.

Het gaat om Verordening 1049/2001 van 30 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, ook wel bekend als de Eurowob, De term ‘Eurowob’ wordt alleen in Nederland gebruikt omdat hij is afgeleid van de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur, kortweg WOB genoemd..

Inmiddels is het meer dan 9 jaar geleden dat de Eurowob in werking is getreden. In de afgelopen jaren hebben EU-instellingen en de lidstaten ervaring opgedaan met de toepassing van de Eurowob, en er is ook een aanzienlijke jurisprudentie ontwikkeld door het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU. Het is geen ‘rustig bezit’: het toepassingskader van de Eurowob is nog steeds onderhevig aan veranderingen en nieuwe inzichten.

In deze herziene notitie gaat de ICER in op de verhouding tussen de Nederlandse Wob en de Europese openbaarheidsregelgeving, Vo 1049/2001 (Eurowob). De notitie geeft antwoord op de vraag welke handelwijze een Nederlands bestuursorgaan dient te volgen bij openbaarheidsverzoeken waarbij documenten van Europese instellingen en organen betrokken zijn (die bij het betreffende Nederlandse bestuursorgaan berusten), en welke beoordelingscriteria daarbij moeten worden gehanteerd. In bijlage 5 wordt in 60 vragen&antwoorden nader stilgestaan bij het hoe&wat van Vo 1049/2001.