Inzet van Nederland bij de herziening van het handelsbeleid van de EU

Contentverzamelaar

Inzet van Nederland bij de herziening van het handelsbeleid van de EU

Voor het Nederlandse kabinet is het van essentieel belang dat de voordelen van een open en op regels gebaseerd internationaal handelsstelsel behouden blijven. Het handelsbeleid van de EU moet zich in de toekomst richten op het voorkomen van strategische afhankelijkheden, de bevordering van de duurzame ontwikkeling, de “empowerment” van vrouwen en het verzekeren van een gelijk speelveld ten opzichte van derde landen en binnen de interne markt.

Op 16 juni 2020 heeft de Europese Commissie aangekondigd een herziening van het EU-handelsbeleid uit te voeren. Als onderdeel van deze herziening is een online openbare raadpleging gelanceerd voor belanghebbenden. In dit verband onderstreept het Nederlandse kabinet het grote belang van internationale handel voor de Nederlandse economie. Veel Nederlandse bedrijven zijn verwerven in mondiale productieketens en voor veel producten zijn grondstoffen en halffabricaten uit derde landen nodig.

Voor het kabinet is het van essentieel belang dat de voordelen van het open en op regels gebaseerde internationaal handelsstelsel behouden blijven en een onnodige ontvlechting van waardeketens voorkomen wordt. Het Nederlandse kabinet wil dat de EU haar aanzienlijke marktmacht – grootste interne markt ter wereld – in de samenwerking en onderhandelingen met derde landen over handelsakkoorden actief inzet om tot hogere duurzaamheidsstandaarden en een goede naleving daarvan te komen.  

Aandachtspunten

​​​​​Het Nederlandse kabinet acht de volgende punten van belang bij een herziening van het handelsbeleid op EU-niveau:

 • Een verdere vergroting van de transparantie in de handelspolitiek. Het kabinet verwelkomt de vooruitgang die al is geboekt, onder meer door de publicatie van onderhandelingsmandaten
 • De handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk blijven voor Nederland een topprioriteit
 • De EU moet zich blijven inzetten voor digitale handel (e-commerce)
 • Een effectievere implementatie van handelsakkoorden
 • Een betere informatievoorziening richting bedrijven
 • De versterking en modernisering van de Wereldhandelsorganisatie. Nederland vind dat duurzaamheid ook een centrale rol dient te krijgen in het nieuwe WTO-beleid
 • Het voorkomen van strategische afhankelijkheden. Het gaat dan vooral om afhankelijkheden binnen de vitale processen of specifieke sectoren (o.a. medische producten)
 • Het stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
 • Het verzekeren van de voedselzekerheid, onder meer door diversificatie (producten uit meerdere landen), innovatie en samenwerking
 • Het versterken van de duurzame ontwikkeling
 • Een betere samenwerking met derde landen, onder meer op het gebied van dierenwelzijn, het gebruik van pesticiden en de strijd tegen antimicrobiële resistentie.
 • De “empowerment” van vrouwen stimuleren door barrières weg te nemen
 • Een gelijk speelveld verzekeren met derde landen door het inzetten van antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen
 • Het bekrachtigen van het IPI-voorstel, die het mogelijk moet maken dat de toegang tot overheidsopdrachten afhankelijk wordt gemaakt van wederkerigheid met derde landen

Vervolg

De geplande herziening van het handelsbeleid van de EU wordt voor het eerst besproken tijdens de informele Raad Buitenlandse Zaken – Handel op 21 september 2020. De formele bespreking vindt plaats tijdens de Raad Buitenlandse Zaken – Handel op 9 november 2020. Na bespreking in de Raad komt de Commissie eind dit jaar met een mededeling met daarin de prioriteiten van het EU-handelsbeleid op de middellange termijn.

Meer informatie

 • ​​​​​​​ Kamerbrief over Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review