Jaaroverzicht 2022 van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EU-hoven gepubliceerd

Contentverzamelaar

Jaaroverzicht 2022 van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EU-hoven gepubliceerd

Het zeventiende jaarbericht van de Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft inzicht in de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging en de inbreng van de Nederlandse regering in zaken die in 2022 door de Europese hoven (het EU-Hof van Justitie, het EU-Gerecht en het EVA-Hof) zijn afgedaan.

Uit het Jaarbericht 2022 blijkt dat de Europese hoven ook in 2022 weer over uiteenlopende onderwerpen uitspraken hebben gedaan. Bijvoorbeeld over het door Polen en Hongarije aangespannen beroep tegen de MFK rechtsstaatverordening, over het gebruik en de bewaarplicht van persoonsgegevens ter bestrijding van criminaliteit en over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau naar Amsterdam.

De rechtspraak van de Europese hoven beschermt de rechten en vrijheden van ongeveer 450 miljoen Unieburgers en kan grote invloed hebben op het Nederlandse recht en beleid. Om die reden brengt de Nederlandse regering actief haar visie naar voren in zaken bij de Europese hoven. De Nederlandse regering is onder meer actief in zaken waarin de waarden van de Europese Unie aan de orde zijn. Sinds 2018 spelen er bij het Hof ruim 50 zaken waarin de rechtsstatelijke waarden en rechterlijke onafhankelijkheid centraal staan, veelal na prejudiciële vragen uit Hongarije, Polen en Roemenië. Nederland nam de afgelopen jaren deel aan 24 zaken op dit gebied. In 2022 deed het Hof uitspraak in 5 zaken waaraan is deelgenomen.

In totaal heeft de Nederlandse regering in 66 zaken die de Europese hoven in 2022 hebben afgedaan een bijdrage geleverd. Door het Hof zijn 51 uitspraken gedaan in een prejudiciële procedure waaraan de Nederlandse regering deelnam. Van die uitspraken zijn er 14 gewezen naar aanleiding van door Nederlandse rechters gestelde vragen over de uitleg van het Unierecht. De Nederlandse regering heeft in 1 zaak beroep ingesteld en heeft in 13 rechtstreekse zaken geïntervenieerd aan de zijde van één van de hoofdpartijen bij het geschil. Ook heeft Nederland opmerkingen ingediend in 1 adviesprocedure, die door de Belgische regering was geïnitieerd. Het oordeel van de Europese hoven in de zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen komt in meerderheid overeen met het door de Nederlandse regering  ingebrachte standpunt.

Het Jaarbericht is in twee hoofdstukken ingedeeld. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging in Luxemburg. Het tweede hoofdstuk bevat een nadere toelichting op de uitspraken in zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen, op thema gerangschikt. Het betreft in totaal 26 verschillende thema’s, variërend van Asiel en Migratie, Fiscaal recht, Rechtsstaat, Sociale Zekerheid, Voedsel en warenregelgeving tot Vrij verkeer. Bij het jaarbericht is een drietal bijlagen gevoegd met overzichten en statistieken van afgedane zaken met Nederlandse inbreng, nog aanhangige zaken waaraan Nederland meedoet en over Nederlandse inbreng bij het EU-Hof.

Meer informatie:
ECER-EU-Hof: Jaarverslagen Procesvoering Nederland
ECER-bericht: Jaarbericht 2021 van de Nederlandse procesvertegenwoordiging bij de EU-Hoven gepubliceerd (30 mei 2022)