Kabinet en Parlement reageren op plannen Commissie voor 2011

Contentverzamelaar

Kabinet en Parlement reageren op plannen Commissie voor 2011

Zowel het kabinet als de Eerste en Tweede Kamer hebben hun reactie op het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 gegeven. Het kabinet heeft in een kabinetsreactie inhoudelijk commentaar gegeven op het werkprogramma. De beide Kamers hebben een lijst gepubliceerd met voorstellen die in hun ogen belangrijk zijn.

Overzicht

- kabinetsreactie

- lijst Eerste Kamer

- lijst Tweede Kamer

Kabinetsreactie

Het kabinet geeft volop steun aan de plannen van de Commissie voor het economisch herstel en de verdere implementatie van de Europa 2020 strategie. Op het gebied van asiel en migratie wil het kabinet meer dan wat de Commissie heeft aangekondigd. Volgens het kabinet miskent het werkprogramma het belang van dit onderwerp. Het kabinet zal de komende tijd ook in Europees verband streven naar een selectief migratiebeleid gericht op migranten die een bijdrage kunnen leveren aan de concurrentiekracht van Nederland en Europa

Lijsten Eerste en Tweede Kamer

Ten aanzien van de voorstellen waarvoor de Tweede Kamer in deze lijst aangeeft een behandelvoorbehoud te zullen gaan maken of een subsidiariteitstoets te zullen gaan uitvoeren geldt de afspraak met de Kamer dat het kabinet maximaal drie weken na publicatie van het voorstel een BNC-fiche zal toezenden aan de Kamer.

De Eerste Kamer heeft aangegeven dat zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat onderdeel is van de prioritaire lijst, zal het commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende commissievergadering van de verantwoordelijke commissie. Deze bepaalt op dat moment of en hoe de wijze van behandeling vorm zal krijgen. Het staat niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen.

Hoofdpunten werkprogramma van de Commissie

1. Herstel van de economie na de economische crisis

De Commissie heeft veel nieuwe voorstellen gedaan op het gebied van economic governance. De Commissie wil dat deze maatregelen snel worden aangenomen door de Raad en het Europees Parlement. Begin 2011 komt de Commissie voor het eerst met een ‘Annual Growth Survey’. Dat onderzoek moet de economische risico’s in de Europese Unie analyseren.

2. Groei en banen, de Europa 2020-strategie

In 2011 zal de Commissie verder inzetten op de vijf hoofddoelstellingen van de EU2020

strategie: meer onderzoek en ontwikkeling, meer werkgelegenheid . groene economische groei, bevorderen van sociale insluiting en het Onderwijsniveau verhogen. De zogenoemde vlaggenschip-initiatieven zoals de’ Innovatie-Unie’, ‘Youth on the move’ en de ‘Digitale agenda’ een belangrijk rol.

3. Ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht

In het onlangs gepubliceerde ‘Citizen’s Report’ identificeert de Commissie problemen die burgers ondervinden als ze gebruik maken van het rechten als EU-burger. Dit rapport zal samen het Stockholm-programma het uitgangspunt vormen voor het werk van de Commissie in 2011. Opvallend plan van de Commissie is een EU-database met namen van derdelanders die in een EU-lidstaat strafrechtelijk zijn veroordeeld.

4. Onderhandelingen voor een moderne EU-begroting

Onlangs publiceerde de Commissie de voorstellen voor herziening van de EU-begroting. Hierin staan nieuwe plannen voor EU-belastingen die direct in de eigen middelen van de EU vloeien. Verder staat de Commissie voor de opgave om de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen.

5. Externe betrekkingen van de EU

2011 wordt het eerste jaar waarin de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) volledig operationeel is. Belangrijke onderdelen van het externe beleid zijn de handelspolitiek en het EU-nabuurschapsbeleid.