Kabinetsreactie op verslag Kamer over Brexit-onderhandelingen

Contentverzamelaar

Kabinetsreactie op verslag Kamer over Brexit-onderhandelingen

Het kabinet heeft zijn reactie gepubliceerd op het gezamenlijk verslag van de Brexit-rapporteurs uit de Tweede Kamer Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66). De reactie gaat onder meer in op contingency planning, de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, de rechten van burgers, de juridische gevolgen van eventuele intrekking van de artikel 50-kennisgeving door het VK en de informatievoorziening aan de Kamer.

Ten aanzien van het Terugtrekkingsakkoord en de contingency planning, geeft het kabinet aan dat

  • een inventarisatie gaande is om te kunnen anticiperen op herinvoering van grenscontroles, aanpassing van informatiesystemen, logistieke aanpassingen bij de verwerking van personen- en goederenstromen in (lucht)havens en voorlichting van overheden, burgers en bedrijven over zulke veranderingen.

  • de departementen in kaart brengen welke maatregelen moeten worden genomen omverstoringen als gevolg van de het vertrek van het VK uit de EU zoveel mogelijk te voorkomen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

  • ook het bedrijfsleven zich op de nieuwe relatie met het VK moet voorbereiden. De regering heeft een Brexit-loket gecreĆ«erd waar ondernemers met vragen over zakendoen in het VK terecht kunnen, zie www.hollanduktrade.nl.

  • begin 2018 een bewustwordingscampagne voor het bedrijfsleven door de Kamer van Koophandel en RVO wordt gestart.

Over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK merkt het kabinet op dat het streeft naar een gebalanceerd, ambitieus en breed handelsakkoord zonder, of met zo laag/min mogelijke, tarieven en non-tarifaire belemmeringen. Het akkoord mag geen afbreuk doen aan het EU-beleid ter bescherming van mens, dier, plant en moet een gelijk speelveld garanderen. Het kabinet wil effectieve afspraken over douaneprocedures die handelskosten met het VK minimaliseren. Voor het behoud van de integriteit van de interne markt en de ondeelbaarheid van de vier vrijheden is sectorale pick and choose/cherrypicking onwenselijk en moet een horizontale aanpak met voldoende waarborgen voor onafhankelijk toezicht, rechtsbescherming en zo min mogelijk ruimte voor ongewenste beleidsconcurrentie (gelijk speelveld o.a. op gebied van regelgeving, staatssteun, mededinging en aanbestedingen).

Het bedrijfsleven wordt door het kabinet nauw betrokken bij het kaart brengen van de Nederlandse belangen. Over de overgangsperiode zijn het kabinet en de Kamer het volledig eens, die moet beperkt zijn maar biedt tegelijkertijd meer tijd om een goede overeenkomst over de toekomstige relatie uit te onderhandelen en een goede voorbereiding daarop te treffen.

Over de rechten van burgers geeft het kabinet aan verheugd te zijn dat de EU en het VK op hoofdlijnen zijn overeengekomen dat het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden die nu in het VK verblijven (en omgekeerd) na de Brexit gegarandeerd blijft.

Het kabinet zal waar mogelijk ook in de tweede fase van de uittredingsonderhandelingen met het VK openheid betrachten in de informatievoorziening aan de Kamer. Het is daarbij gebonden aan de EU-regelgeving en de afspraken die gemaakt zijn in mei 2017 in de Raad hierover. De Kamer kan geen toegang krijgen tot het Delegates Portal van de Raad maar onder voorwaarden kunnen onder meer vertrouwelijke onderhandelingsstukken ter digitale inzage worden aangeboden.

Tot slot geeft het kabinet aan een eenzijdige intrekking van de  artikel 50-kennisgeving door het VK door de Commissie niet mogelijk wordt geacht. Dit kan volgens het kabinet alleen als alle andere 27 EU-lidstaten hieraan meewerken.

Zie ook: