Kan het VK de Brexit-kennisgeving intrekken?

Contentverzamelaar

Kan het VK de Brexit-kennisgeving intrekken?

Naarmate de datum van uittreding van het VK uit de EU nadert, wordt het antwoord op de vraag of het VK zijn verzoek tot uittreding nog kan intrekken steeds actueler. In een rapport van het Europees Parlement wordt gesteld dat het antwoord niet alleen een juridische maar evenzeer een politieke kwestie betreft.

Het rapport onderzoekt de intrekking zowel onder internationaal als Europees recht. Het concludeert echter dat het een kwestie van EU-recht is. Er zijn bij de gehele procedure slechts EU-instellingen betrokken. Daarnaast verschilt deze terugtrekking van internationale terugtrekkingsprocedures. In dit geval sluit de Raad namens de EU het terugtrekkingsakkoord en zal alleen het Europees Parlement het akkoord ratificeren. De Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid over het terugtrekkingsakkoord en de afzonderlijke lidstaten hoeven niet afzonderlijk te ratificeren. Of het mogelijk is voor het VK om het terugtrekkingsverzoek unilateraal in te trekken vindt het Europees Parlement een kwestie die het EU-Hof moet beslechten.

Het rapport stelt de algemene vraag maar verkent uiteenlopende visies over de mogelijkheid om het verzoek al dan niet unilateraal in te trekken. De meest recente uiteenzetting van deze twee tegenovergestelde visies zijn die van de Britse academici Stephen Weatherill en Steve Peers.

Het Nederlandse kabinet heeft op vragen van de rapporteurs over de Brexit uit de Tweede Kamer in dit verband opgemerkt “dat de Europese Commissie het standpunt heeft ingenomen dat artikel 50 VEU niet in een mechanisme voorziet voor een eenzijdige intrekking van de artikel 50-kennisgeving door het VK (bron). Intrekking van de artikel 50-kennisgeving door het VK kan volgens het kabinet alleen als alle 27 EU-lidstaten hieraan meewerken (zie ook Kamerstuk 21 501-02, nr. 1766). Er zijn geen aanwijzingen dat hierover bij de juridische dienst van de Raad verschillend gedacht wordt.”

Vooralsnog blijft het een hypothetische vraag omdat het VK steeds benadrukt dat het besluit en daarmee het verzoek definitief is.

Meer informatie: