Kan tweedehands software worden doorverkocht?

Contentverzamelaar

Kan tweedehands software worden doorverkocht?

Bij een goed als kleding staat buiten kijf dat het tweedehands kan worden doorverkocht. Het wordt lastiger bij de doorverkoop van softwareprodukten die via licentieovereenkomsten worden gedownload op het internet. In zijn conclusie van 24 april 2012 in de zaak UsedSoft heeft Advocaat-Generaal Bot gesteld dat makers van computerprogramma’s zich kunnen verzetten tegen de doorverkoop van licenties die toestaan om software nogmaals via internet te downloaden. Tegen de wederverkoop van de door de eerste verkrijger gedownloade software kan de softwarefabrikant zich echter, aldus de AG, niet verzetten.

Klik hier voor de volledige tekst van de conclusie.

Software voor computers wordt vaak verkocht door middel van gebruikerslicenties die de koper kan gebruiken op software te downloaden. Het bedrijf UsedSoft speelt hier handig op in door gebruikte licencies door te verkopen. Oracle verzet zich tegen deze doorverkoop en stelt dat deze in strijd is met richtlijn 2009/24 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s. 

Bot stelt in zijn conclusie dat personen en organisaties die over een eerste eigen kopie van een computerprogramma beschikken, deze software kunnen doorverkopen. Het programma is op dat moment ‘gedistribueerd’ door Oracle. De koper heeft immers door betaling voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie. Dit betekent dat klanten van Oracle die rechtstreeks van de website een computerprogramma hebben gedownload, een kopie over mogen dragen. In die zin verschilt het product niet van andere produkten die ook als tweedehands goed kunnen worden doorverkocht.

Oracle kan zich echter volgens Bot wel verzetten tegen de doorverkoop van de licenties. Dit valt niet onder distributie, maar onder reproductie. In dit geval reproduceert de doorverkoper namelijk het computerprogramma omdat er een nieuwe kopie ontstaat. Hierdoor wordt het auteursrecht aangetast.

Bericht op EUobserver