Kwartaalrapportages over lopende EU-wetgevingsdossiers

Contentverzamelaar

Kwartaalrapportages over lopende EU-wetgevingsdossiers

De departementen zullen het parlement voortaan ieder kwartaal rapporteren over de stand van zaken in EU-wetgevingsdossiers waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Op die manier kan het parlement het onderhandelingsproces na de BNC fase beter volgen. Dat heeft het kabinet besloten.

Dat blijkt uit een brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 2018 aan de Tweede Kamer.

Daaraan wordt het volgende ontleend:

‘Tijdens het Algemeen Overleg EU-informatievoorziening van 12 april jl. verzochten de leden van uw Kamer de mogelijkheid te onderzoeken om ten aanzien van de EU-wetgevingsdossiers tussentijdse rapportages op te stellen. Dit om het onderhandelingsproces aangaande de Europese wetgevingsdossiers na de BNCfase beter te kunnen volgen. Het verzoek betrof m.n. de niet door de Kamer als prioritaire aangemerkte dossiers, waarover doorgaans separate afspraken over de informatievoorziening worden gemaakt tijdens het Algemeen Overleg inzake het behandelvoorbehoud.

Ik zegde toe de mogelijkheid om te komen tot kwartaalrapportages te onderzoeken en dit te bespreken in het kabinet. Dit is inmiddels gebeurd en ik ben verheugd u te informeren dat het kabinet aan de wens van uw Kamer tegemoet zal komen. Concreet betekent dit dat per het derde kwartaal van dit jaar de departementen uw Kamer zullen informeren over de stand van zaken in de onderhandelingen over de EU-wetgevingsdossiers, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze rapportage zal per kwartaal plaatsvinden.

Volledigheidshalve vermeld ik dat deze afspraak zal worden toegevoegd aan de bestaande afspraken inzake de EU-informatievoorziening zoals deze tussen uw Kamer en het kabinet zijn gemaakt.’

Deze toezegging geldt ook voor de Eerste Kamer.

Meer info: