Mededeling Europese Commissie over duurzame visserij toont vooruitgang maar vraagt ook om meer actie

Contentverzamelaar

Mededeling Europese Commissie over duurzame visserij toont vooruitgang maar vraagt ook om meer actie

Uit de mededeling blijkt dat de algemene duurzaamheid van de EU-visserij is verbeterd en dat minder bestanden worden overbevist. Maar er zijn meer inspanningen nodig om de veerkracht van de visserijactiviteiten te waarborgen en de toestand van de visbestanden voortdurend te verbeteren.

Het gaat om de mededeling van de Commissie "Duurzame visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2024” (COM (2023) 303) van 14 juni 2023. Tegelijk met de mededeling kwam ook een Q&A uit over de mededeling. De mededeling van de Commissie is gebaseerd op onafhankelijke wetenschappelijke beoordelingen.

De mededeling schetst de richtsnoeren voor de voorstellen van de Commissie voor de vangstmogelijkheden voor 2024 en start een consultatieproces, dat loopt tot 9 augustus, met belanghebbenden. De voorstellen zijn erop gericht de bestanden die reeds een duurzaam niveau hebben bereikt, op dat niveau te houden en andere visbestanden te helpen herstellen.

Na de openbare raadpleging zal de Commissie haar drie voorstellen voor verordeningen inzake vangstmogelijkheden voor 2024 indienen: in de Atlantische Oceaan en de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Die voorstellen houden rekening met meerjarenplannen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en op de economische analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Ook omvatten de voorstellen aanpassingen die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlandingsverplichting.

De Raad zal de voorstellen van de Commissie bespreken en in oktober en december 2023 een besluit nemen over de visquota voor 2024.

Achtergrond
Elk jaar publiceert de Commissie een mededeling met actuele informatie over de toestand van de EU-visserij en een openbare raadpleging over de huidige situatie en de toekomstige koers van de vangstmogelijkheden voor het komende jaar.

De mededeling van 14 juni 2023 brengt verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij het tot stand brengen van duurzame praktijken in de EU. Ook wordt het evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden beoordeeld, worden de sociaal-economische prestaties van de sector onderzocht en wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de aanlandingsverplichting.

In de mededeling wordt verslag uitgebracht over verschillende elementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende bronnen en de meest recente ondersteunende gegevens beschikbaar zijn. De meest recente gegevens over de visbestanden in het verslag voor de analyse van de toestand van de bestanden dateren van 2020 voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en vanaf 2021 voor de EU-wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, met inbegrip van het Skagerrak/Kattegat en de Oostzee.

Verbeteringen en uitdagingen
Uit de mededeling blijkt dat de visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan over het algemeen binnen een gezond bereik liggen, waarbij de meest recente beoordeling wijst op de beste resultaten qua duurzaamheid.

In de Middellandse Zee en de Zwarte Zee wordt de visserijsterfte langzaam gezonder, maar blijft de visserijsterfte problemen opleveren. Er zijn dus nog extra inspanningen nodig. Bovendien worden visserijgemeenschappen getroffen door de klimaatverandering, wat leidt tot onzekerheid als gevolg van de afnemende beschikbaarheid van visbestanden waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) heeft ook gevolgen voor de toegang van vissers tot voldoende middelen en er zijn verdere inspanningen nodig om deze visserij te bestrijden en ervoor te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd, met inbegrip van maatregelen waarbij derde landen betrokken zijn.

De situatie in de Oostzee blijft problematisch, aangezien andere vormen van druk dan de visserij gevolgen hebben voor de vispopulaties. De Commissie zal maatregelen blijven nemen om alle vormen van druk op de visbestanden aan te pakken en de toestand van de ecosystemen in de Oostzee te helpen verbeteren. Niettemin moeten de lidstaten zich blijven inspannen om deze situatie te keren door de EU-wetgeving volledig ten uitvoer te leggen.

De Commissie heeft in februari 2023 een pakket maatregelen voorgesteld om de duurzaamheid en veerkracht van de visserij- en aquacultuursector van de EU te verbeteren en veel van die uitdagingen, waaronder economische en ecologische uitdagingen, aan te pakken.

Tot slot heeft de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne op verschillende manieren gevolgen gehad voor de EU-visserij, met name in de Zwarte Zee. Het heeft geleid tot aanhoudende verstoringen van de visserijactiviteiten en de handelsstromen en heeft gevolgen gehad voor het wetenschappelijk advies en voor bepaalde onderhandelingen op internationaal niveau.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Visserij