Modelregels EU-bestuursrecht gepresenteerd

Contentverzamelaar

Modelregels EU-bestuursrecht gepresenteerd

Een groep academici verenigd in het Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) heeft een set modelregels opgesteld voor het bestuurlijk optreden van de EU-instellingen en agentschappen. Een presentatie ervan vond plaats in het Europees Parlement, dat in 2013 de wenselijkheid ervan benadrukte in een resolutie.

Op 10 november vond in de Commissie Juridische Zaken  (JURI) van het Europees Parlement een hoorzitting plaats over EU-bestuursrecht. Het EP heeft in een resolutie van juni 2013 de Commissie opgeroepen met een voorstel te komen voor een alomvattende set regels op het terrein van het Europees bestuursprocesrecht. De bestuursrechtelijke regels die EU-instellingen en agentschappen hanteren verschillen nu sterk en het EP pleit voor een uniforme aanpak. Deze handschoen is nu opgepakt door het Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL).

Zie in een notendop de samenvatting van de kernpunten en het zeer uitgebreide volledige document.

De opstellers onderstreepten bij de presentatie twee punten:
(i)                  Als rechtsgrondslag voor het voorstel past artikel 298 van het EU-Werkingsverdrag dat bepaalt dat de EU-wetgever bepalingen kan vaststellen voor een “open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat”. Dit kan worden gecombineerd met andere rechtsgrondslagen als artikelen 15 (transparantie), 16 (gegevensbescherming) en 312 (financiering) van het EU-Werkingsverdrag.

(ii)                In de groep is lang gediscussieerd of de regels ook van toepassing zouden moeten zijn op administratieve procedures van de lidstaten bij de uitvoering van EU-recht. ReNEUAL meent dat bepleitbaar is dat dit kan worden gebaseerd op artikel 298. Het lijkt hen echter politiek niet realistisch dat de lidstaten dit nu zullen accepteren en zij pleiten ervoor dat in eerste instantie dan ook niet te doen. Door geleidelijke ontwikkeling van de modelregels voor instellingen en agentschappen op basis van rechtspraak zou de acceptatiekans voor lidstaten vervolgens kunnen groeien.

Initiatiefnemer voor de EP-resolutie, oud-EP lid Berlinguer verweet de Commissie gebrek aan initiatief aan haar zijde. Oud EP-lid Roth Berendt gaf daarna nog een interessant kijkje in de EP-keuken. Zij is in de vorige termijn door EP-voorzitter Schulz en het Bureau van de secretaris-generaal van het EP gevraagd om een inventarisatie te maken van de administratieve regels binnen het EP. Haar bevindingen zijn dat het een incoherent geheel is. Het EP-apparaat is de afgelopen jaren sterk gegroeid tot ruim 6000 mensen zonder dat de managementstructuur daar voldoende aan is aangepast. Elke directoraat-generaal kent zijn eigen afwijkende administratieve regels voor bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van brieven en mails (ze noemt als voorbeeld de afwijkende eigen regels van de Juridische Dienst van het EP). Zij is met een team bezig geweest met een inventarisatie van die verschillende administratieve regels. Een dik compendium met overzicht ligt nu voor bij het Bureau van de secretaris-generaal en zal voor einde jaar worden gepubliceerd. Roth Berendt pleit voor een “result based management system” in plaats van de huidige gefragmenteerde praktijk.