Modernisering veiligheids- en defensiesector

Contentverzamelaar

Modernisering veiligheids- en defensiesector

De Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de Europese defensie- en veiligheidssectoren meer efficiënt te maken. Hierbij moet vooral gedacht worden aan voorstellen om de industriële dimensie, en de daaraan gekoppelde interne markt, van deze sector beter op elkaar aan te laten sluiten. De Mededeling is de opmaat naar de discussie over defensie tijdens de Europese Raad van december 2013.

Om Europa invloedrijker te maken is een sterk en actief gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid nodig, wat op zijn beurt een meer concurrerende en efficiënte defensie- en veiligheidssector vereist. De opeenvolgende besparingsrondes in de defensiebegrotingen en de aanhoudende fragmentatie van de defensiemarkt in Europa bedreigen de capaciteit van Europa om effectieve defensievermogens en een concurrerende defensie-industrie te handhaven. Dit brengt ook de capaciteit van Europa in het gedrang om zelfstandig en doeltreffend de nieuwe veiligheidsuitdagingen aan te pakken. Om die reden heeft de Europese Commissie vandaag een mededeling voorgesteld die een actieplan bevat om de efficiëntie en concurrentiekracht van de Europese defensie‑ en veiligheidssector te vergroten. Deze mededeling voorziet in maatregelen om de interne markt voor defensie te versterken, een meer concurrerende defensie-industrie te bevorderen en synergieën tussen civiel en militair onderzoek te stimuleren. Voorts worden in de mededeling ook mogelijkheden verkend op andere gebieden zoals energie, ruimtevaart en vermogens voor tweeërlei gebruik. De Commissie verzoekt de staatshoofden en regeringsleiders om deze mededeling te bespreken op de Europese Raad in december 2013, samen met het rapport van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.  

Lees  meer in het persbericht van de Commissie en het bijbehorend MEMO/13/722