Nederland kan ‘België- route’ niet tegengaan

Contentverzamelaar

Terug Nederland kan ‘België- route’ niet tegengaan

Onderdanen van derde landen die familielid zijn van een EU-onderdaan die gebruik maakt van het vrij verkeer van personen kunnen niet onderworpen worden aan nationale immigratieregels. Een burger van de Unie mag niet gehinderd worden als hij binnen de Unie migreert. Dat geldt dus ook voor zijn familielid, ook al is deze persoon onderdaan van een derde land. Hij hoeft niet eerst legaal in een andere lidstaat te hebben verbleven. Het EG-Hof heeft dit bepaald in het arrest Metock, waarin het Hof breekt met eerdere rechtspraak op dit gebied. Het is dus niet mogelijk voor Nederland om praktijken als de bekende ‘België- route’ tegen te gaan

Een Ierse rechter had vragen gesteld naar aanleiding van een proefproces dat was aangespannen door vier echtparen die bestonden uit derdelanders en niet- Ierse EU-onderdanen. Zij hadden in Ierland een verblijfsvergunning aangevraagd op grond van de Ierse wet die uitvoering geeft aan richtlijn 2004/38 inzake het vrij verkeer van burgers van de Unie (de burgerschapsrichtlijn) .De Ierse immigratieautoriteit had deze personen de vergunning geweigerd, omdat ze niet konden aantonen dat ze eerder legaal in de EU hadden verbleven. Volgens de echtparen is deze eis in strijd met het vrij verkeer van personen.

In het eerdere arrest Akrich (C-109/01) oordeelde het Hof dat een lidstaat de eis van voorafgaand legaal verblijf in de Unie mag stellen. In het arrest breekt het Hof met de eigen redenering in het arrest Akrich, hetgeen uitzonderlijk is.

Alle hinderpalen moeten worden weggenomen als een Unieburger migreert binnen de Unie, dus ook eisen die gelden ten aanzien van de toelating en verblijf van een familielid. De voorwaarden voor binnenkomst en verblijf moeten voor deze familieleden overal in de Unie gelijk zijn.

Het Hof gaat in op de omgekeerde discriminatie die hiervan uitgaat. Burgers die geen gebruik maken van het vrij verkeer van personen moeten wel voldoen aan de nationale voorwaarden. Omdat dit situaties zijn die binnen de interne sfeer van de lidstaat liggen, kan het Hof hier niet over oordelen.

Het is dus niet mogelijk voor Nederland om ontwijking van de Nederlandse regelgeving (zoals de België- route) te blokkeren. Een verblijfsvergunning kan enkel worden geweigerd na een individueel onderzoek en op grond van de openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.