Nederland wil toezicht begrotingen door de Commissie

Contentverzamelaar

Nederland wil toezicht begrotingen door de Commissie

Het kabinet wil de eurocrisis aanpakken door gemaakte afspraken steviger te verankeren en nakoming daarvan dwingender opleggen. Voor onafhankelijk toezicht is een 'Commissaris voor begrotingsdiscipline' nodig. Zijn of haar bevoegdheden moeten vergelijkbaar zijn met die van de mededingingscommissaris. Als lidstaten de afspraken niet nakomen is de uiterste consequentie dat landen in de toekomst uit de euro kunnen worden gezet.

Volgens het kabinet lost het verhogen van het EFSF of de invoering van eurobonds de crisis niet op. Hiervoor dient het beleid van de lidstaten te veranderen. Dit moet worden afgedwongen door onafhankelijk toezicht in te voeren en sancties te stellen op overtreding van de begrotingsafspraken.

Er zijn de afgelopen tijd al afspraken gemaakt om de begrotingsdiscipline te versterken. Zo kwamen de eurolanden en enkele niet-eurolanden een ‘Europluspact’ overeen en wordt er momenteel nog onderhandeld met het EP over het zogenoemde ‘sixpack’ op het terrein van governance. Het kabinet wil echter verder gaan dan deze lopende initiatieven om begrotingsdiscipline en deugdelijk economisch beleid af te dwingen.

Zondaars moeten geleidelijk onder ‘curatele’ komen te staan van een daartoe aangewezen Commissaris, namens de partners in de Eurozone. Hiervoor moet deze Commissaris volgens het kabinet beschikken over een zogenoemde ‘interventieladder’:

  1. bij herhaaldelijk overtreden van de eisen van het SGP moet de Commissaris kunnen verplichten gebruik te maken van de ramingen van de Commissie en een dwingend aanpassingspad voor het begrotingstekort voorschrijven.
  2. als de maatregelen in de eerste stap niet tot verbetering leiden, zou een lidstaat verplicht maatregelen moeten nemen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.
  3. als meest zware interventiemaatregel dient de onder curatele gestelde lidstaat goedkeuring te krijgen van de Commissaris voor de conceptbegroting voordat deze door het nationale Parlement wordt goedgekeurd

In het kader van de interventieladder wil het kabinet verder dat het ook mogelijk wordt om het stemrecht op te schorten van lidstaten die onder curatele gesteld zijn. Lidstaten die niet bereid zijn zich onder curatele te laten stellen, kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid uit de eurozone te treden. De Commissie heeft hier op gereageerd door te zeggen dat wat de Commissie betreft geen enkele lidstaat de euro kan verlaten.