Nederlandse standpunten vinden gehoor bij EU-Hof

Contentverzamelaar

Nederlandse standpunten vinden gehoor bij EU-Hof

In 2018 hebben het EU-Hof en het Gerecht 59 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Het gaat om 54 prejudiciële uitspraken, en 5 rechtstreekse zaken. Het oordeel van deze hoven in die zaken komt in meerderheid overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt. Dit blijkt uit de dertiende rapportage van de procesgemachtigden van de Nederlandse regering bij het EU-Hof.

Van de prejudiciële zaken die in het Jaarbericht 2018 procesvertegenwoordiging van de Nederlandse regering worden besproken zijn er 25 gewezen naar aanleiding van verwijzingen door Nederlandse rechters en 29 door rechters uit andere lidstaten. Daarnaast was de Nederlandse regering betrokken bij 5 rechtstreekse zaken. In die zaken heeft Nederland geïntervenieerd aan de zijde van één van de hoofdpartijen bij het geschil.

De Europese hoven hebben ook in 2018 en belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Unierecht. Deze rechtspraak betreft een breed scala aan zaken en onderwerpen. Met betrekking tot asiel heeft het Hof in Gnandi aanvaard dat tegelijkertijd met de afwijzing van een asielverzoek een terugkeerbesluit mag worden uitgevaardigd. Op het gebied van dataprotectie oordeelde het Hof in Wirtschaftsakademie dat de Duitse toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens kan optreden tegen zowel Facebook Ierland als de lokale beheerder van een fanpagina op Facebook.

Op het vlak van externe betrekkingen van de Unie oordeelde het Hof in Commissie/Raad dat met deelname aan de ‘Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische Wateren’ hoofdzakelijk milieudoelstellingen worden nagestreefd, en daarom onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten valt. In Achmea stelde het Hof vast dat het arbitragebeding in de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Slowakije en Nederland niet verenigbaar is met het Unierecht. In Liga van Moskeeën bepaalde het Hof dat een nationaal verbod op rituele slachtingen buiten erkende slachthuizen niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Noemenswaardig is ook dat het Hof in Levola oordeelde dat de smaak van kaas in de EU niet auteursrechtelijk wordt beschermd.

De rechtspraak van het EU-Hof draagt bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kan van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Zo leidt deze rechtspraak soms tot aanpassing van Nederlands recht of de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse overheid. Door actief haar visie naar voren te brengen in zaken bij de Europese Hoven kiest de Nederlandse regering ervoor invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkeling. Alle zaken worden om die reden door de Nederlandse regering beoordeeld op een mogelijk Nederlands belang bij deelname aan de procedure.

In 2018 zijn er 849 nieuwe zaken aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie en 834 bij het Gerecht. In 2018 hebben Nederlandse rechters 35 maal vragen aan het Hof gesteld. Het Hof heeft in 2018 760 zaken afgedaan, waarvan 520 prejudiciële zaken. Bij het Gerecht waren dit er 1009.

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​