Nederlandse compensatie voor sluiting van de Hemwegcentrale in overeenstemming met EU-staatssteunregels

Contentverzamelaar

Nederlandse compensatie voor sluiting van de Hemwegcentrale in overeenstemming met EU-staatssteunregels

De Europese Commissie concludeert dat de nadeelcompensatie van de Nederlandse overheid voor de vroegtijdige sluiting van de elektriciteitscentrale van Hemweg in overeenstemming is met EU-staatssteunregels. De maatregel zal bijdragen aan de vermindering van de Co2-uitstoot, zonder dat de concurrentie op de interne markt van de EU buitensporig wordt verstoord.

Op 11 december 2019 heeft Nederland een wet aangenomen die het gebruik van steenkool vo or de productie van elektriciteit uiterlijk op 1 januari 2030 verbiedt. Vier kolencentrales kregen een overgangsperiode van vijf tot tien jaar. De elektriciteitscentrale van Hemweg moest voor 1 januari 2020 worden gesloten. De sluiting leidde tot commerciële verliezen voor het bedrijf dat de centrale exploiteerde. De nieuwe wet gaf Hemweg de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor de vroegtijdige sluiting. De overheid kwam met het bedrijf overeen om deze vergoeding te beperken tot € 52,5 miljoen.

De Commissie neemt geen definitief standpunt in over de vraag of deze maatregel de exploitant een voordeel oplevert ten opzichte van concurrenten en dat de maatregel daardoor staatssteun vormt. Voor nu concludeert de Commissie dat de maatregel in ieder geval verenigbaar zou zijn met de interne markt van de EU. In dit kader kwam de Commissie tot de bevinding dat:

  • de maatregel zal bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, aangezien Hemweg jaarlijks ongeveer 3,6 megaton CO2 uitstoot; en
  • de betaling compenseert Hemweg op adequate wijze voor de winst die hij zou hebben kunnen maken als hij zijn activiteiten had kunnen voortzetten.

De bijdrage van de maatregel aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU weegt zwaarder dan de mogelijke verstoring van de concurrentie en het handelsverkeer, aldus de Commissie.