Nederlandse steunregeling voor covid-steun aan MKB goedgekeurd door Commissie

Contentverzamelaar

Nederlandse steunregeling voor covid-steun aan MKB goedgekeurd door Commissie

De Europese Commissie heeft een Nederlandse steunregeling ter waarde van in totaal 90 miljoen euro goedgekeurd ten behoeve van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus.

De steunregeling werd goedgekeurd onder de voorwaarden van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01), die de Commissie aan het begin van de covid-crisis heeft uitgebracht (zie het ECER-bericht over de Tijdelijke kaderregeling staatssteun).

De Nederlandse steunregeling is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd waren (‘startende ondernemingen’). Deze ondernemingen kunnen actief zijn in alle sectoren (behalve de financiële sector). De steunregeling voorziet in uitkeringen van minimaal 1.500 euro en maximaal 124.999 euro voor KMO’s die in de periode van januari tot maart 2021 een omzetverlies hebben geleden van minstens 30 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 en die vaste lasten hadden van minstens 1.500 euro in het derde kwartaal van 2020.

De bedoeling van de steunregeling is om tegemoet te komen aan de liquiditeitstekorten waar begunstigden mee te maken hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, door bij te dragen aan de financiering van hun vaste lasten.

De wettelijke basis voor de Nederlandse steunregeling is de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en het nu voorgelegde ontwerp Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19. De Regeling zal gepubliceerd worden in het Nederlandse Staatsblad en is in werking getreden door de goedkeuring van de Commissie van de aangemelde steunregeling. Het Ministerie van Economische Zaken is administratief verantwoordelijk voor de maatregel en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert de maatregel uit.

De Commissie heeft geoordeeld dat de Nederlandse steunmaatregel in overeenstemming is met de Tijdelijke kaderregeling staatssteun, in het bijzonder met de voorwaarden dat de steun niet hoger is dan 225.000 euro voor bedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten, 270.000 euro voor bedrijven actief in de visserij en 1,8 miljoen euro voor bedrijven in andere sectoren. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat de steun niet later dan 31 december 2021 zal worden toegekend. De Commissie heeft daarnaast geoordeeld dat de maatregel noodzakelijk, geschikt en proportioneel is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat tegen te kunnen gaan, in lijn met artikel 107, lid 3, onder b van het EU-Werkingsverdrag en de voorwaarden uit de Tijdelijke kaderregeling staatssteun. Daarmee heeft de Commissie geoordeeld dat de steunmaatregel als verenigbaar met de interne markt kan worden beschouwd en dat de maatregel ook past in de manier waarop de Commissie de economische impact van de corona-pandemie tracht aan te pakken (zie ook de
website van de Commissie ).

De publieksversie van de beschikking van de Commissie is beschikbaar onder zaaknummer SA.62867 in het Staatssteunregister op de website van de Commissie.


Meer informatie: